Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 19 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái bánh?

                        10 : …… = ……

Trả lời: 

Cách 1: Em sử dụng 10 khối lập phương, chia đều cho 5 bạn, em thấy mỗi bạn được 2 khối lập phương. Vậy 10 : 5 = 2.

Cách 2: Nhớ lại bảng nhân 5, em thấy: 5 × 2 = 10. Vậy 10 : 5 = 2

Em điền kết quả như sau:

Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái bánh?

                        10 : 5 = 2

Thực hành 2: Trang 19 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Hỏi có mấy bạn được chia bánh?

                        10 : …… = ……

Trả lời: Nhớ lại bằng nhân 2, em thấy 2 × 5 = 10. Vậy 10 : 2 = 5

Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Hỏi có mấy bạn được chia bánh?

                        10 : 2 = 5

Luyện tập 1: Trang 19 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết phép nhân, dựa vào phép nhân viết hai phép chia (theo mẫu).

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

a) 

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

b) 

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy:

a) Có 3 hàng tàu hỏa, mỗi hàng có 7 chiếc tàu hỏa. Em nói 7 chiếc tàu hỏa được lấy 3 lần, em có phép nhân: 7 × 3 = 21

 Từ phép nhân, em có hai phép chia sau: 21 : 3 = 7 và 21 : 7 = 3

b) Có 4 hàng máy bay, mỗi hàng có 5 chiếc máy bay. Em nói 5 chiếc máy bay được lấy 4 lần, em có phép nhân: 5 × 4 = 20

Từ phép nhân, em có hai phép chia sau: 20 : 4 = 5 và 20 : 5 = 4

Em trình bày như sau:

a) 7 × 3 = 21                          b) 5 × 4 = 20

21 : 3 = 7                               20 : 4 = 5

21 : 7 = 3                               20 : 5 = 4

Luyện Tập 2: Trang 20 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết phép chia (theo mẫu).

Mẫu: 7 × 8 = 56                    a) 9 × 5 = 45              b) 4 × 10 = 40           c) 6 × 6 = 36

         56 : 7 = 8                          ? : ? = ?                      ? : ? = ?                      ? : ? = ? 

         58 : 8 = 7                          ? : ? = ?                      ? : ? = ?

Trả lời : Dựa vào phép nhân, em viết các phép chia, kết quả như sau:

a) 9 × 5 = 45              b) 4 × 10 = 40           c) 6 × 6 = 36

    45 : 9 = 5                   40 : 10 = 4                 36 : 6 = 6 

    45 : 5 = 9                   40 : 4 = 10

Luyện tập 3: Trang 20 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm kết quả của phép chia dựa vào phép nhân (theo mẫu).

Mẫu: 20 : 5 = ?                     a) 8 : 2 = ?                 b) 20 : 2 = ?               c) 35 : 5 = ?

          5 × 4 = 20                       2 × ? = 8                    2 × ? = 20                  5 × ? = 35

          20 : 5 = 4                         8 : 2  = ?                    20 : 2 = ?                   35 : 5 = ?

Trả lời:

Dựa vào phép nhân, em viết kết quả của phép chia như sau:

a) 8 : 2 = ?                 b) 20 : 2 = ?               c) 35 : 5 = ?

    2 × 4 =   8                   2 × 10 = 20                5 × 7 = 35

    8 : 2   =  4                   20 : 2 = 10                  35 : 5 = 7

Vui học: Trang 20 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

 Em chỉ đường cho bạn Rùa về đích đi theo phép tính đúng.

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

- Em thực hiện lần lượt từng phép tính:

- Từ vị trí xuất phát, bạn Rùa có hai hướng đi, kết quả của mỗi phép tính là:

2 × 9 = 18, phép tính đúng.

5 × 6 = 35 phép tính sai vì 5 × 6 = 30.

+ Bạn Rùa đi theo lối chứa phép tính 2 × 9 = 18.

- Ở chặng thứ 2, bạn Rùa có hai hướng đi, kết quả phép tính ở mỗi hướng đi là:

8 : 2 = 16 phép tính sai vì 8 : 2 = 4 (trong bảng nhân 2,  2 × 4 = 8 nên em suy ra 8 : 2 = 4)

18 : 2 = 9 phép tính đúng (trong bảng nhân 2, 2 × 9 = 18 nên em suy ra 18 : 2 = 9)

+ Bạn Rùa đi theo lối chứa phép tính 18 : 2 = 9   

- Ở chặng thứ 3, có 3 lối đi, để nhanh về đến đích, bạn Rùa chọn một trong hai lối đi chứa phép tính 40 × 8 =  5 hoặc lối đi chứa phép tính 18 : 9 = 2.

+ Nhớ lại bảng nhân 5, em thấy:

5 × 8 = 40, em suy ra hai phép chia 40 : 5 = 8 hoặc 40 : 8 = 5 nên phép tính 40 × 8 = 5 là phép tính sai.

+ Trong bảng nhân 2 , em có: 2 × 9 = 18, em suy ra hai phép chia: 18 : 2 = 9 hoặc 18 : 9 = 2. 

+ Phép tính 18 : 9 = 2 là phép tính đúng.

+ Bạn Rùa đi theo lối đi chứa phép tính 18 : 9 = 2.

- Lối đi chứa phép tính 50: 5 = 10.

Trong bảng nhân 5, em thấy 5 × 10 = 50, em suy ra hai phép tính chia 50 : 5 = 10 và 50: 10 = 5. Vậy phép chia 50 : 5 = 10 là phép tính đúng.

Em chỉ đường đi cho bạn Rùa như sau: 

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

a) Mỗi đội bóng có 5 cầu thủ.

Hỏi 6 đội bóng có bao nhiêu cầu thủ? 

Trả lời: Mỗi đội bóng có 5 cầu thủ, 6 đội bóng như thế. Em nói 5 cầu thủ được lấy 6 lần.

Để tính số cầu thủ của 6 đội bóng, em thực hiện phép tính nhân :5 × 6 = 20.

Em trình bày như sau:

Bài giải:

6 đội bóng có số cầu thủ là:

5 × 6   = 30 (cầu thủ)

Đáp số: 30 cầu thủ.

b) Xếp đều 30 quả cam vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

Bài giải

Số quả cam mỗi đĩa có là:

30 : 5 = …… (quả cam)

Đáp số: ….. quả cam.

Trả lời: 

Xếp 30 quả cam vào 5 đĩa, số quả cam trong mỗi đĩa là như nhau. Em chia đều 30 quả cam cho 5 đĩa. Để tính số quả cam có trong mỗi đĩa, em thực hiện phép tính chia 30 : 5 = 6 quả (em nhớ lại bảng nhân 5 có 5 × 6 = 30 nên 30 : 5 = 6 )

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số quả cam mỗi đĩa có là:

30 : 5 = 6 (quả cam)

Đáp số: 6 quả cam.

Luyện tập 5: Trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm phép tính phù hợp với bài toán.

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời: 

Có 2 hộp, mỗi hộp có 5 cái bánh. 5 cái bánh được lặp lại 2 lần. Để tính số cái bánh tất cả em thực hiện phép tính nhân   5 × 2 =  10.

Chia đều 10 cái bánh cho 5 bạn, em có phép tính chia 10 : 5. Để tính xem mỗi bạn được mấy cái bánh, em thực hiện phép tính chia 10 : 5 = 2 (nhớ lại bảng nhân 5, em thấy 5 × 2 = 10, vậy 10 : 5 = 2).

Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh, em có phép tính chia 10 : 2. Để tính xem có mấy bạn được chia bánh, em thực hiện phép tính chia 10 : 2 = 5 (nhớ lại bảng nhân 2, em thấy 2 × 5 = 10, vậy 10 : 2 = 5).

Em thực hiện nối như sau:

Toán lớp 2 Phép chia trang 18, 19, 20, 21 | Chân trời sáng tạo.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên