Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 (trang 118, 119, 120 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 trang 118, 119, 120 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 (trang 118, 119, 120 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 118, 119 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 118 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

207 × 8

9 160 × 5

5 481 : 7

57 436 : 6

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 (trang 118, 119, 120 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 118 Bài 2: Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 (trang 118, 119, 120 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Thực hiện phép tính:

6000 × 4 = 24 000

96 000 : 4 = 24 000

80 000 : 2 = 40 000 

13 000 × 2 = 26 000 

8000 × 3 = 24 000

Có 3 phép tính có kết quả bằng nhau: 

6000 x 4 = 8000 x 3 = 96 000 : 4 = 24 000 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 118 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a) 3 054 : 6 × 7

4 105 × 9 : 5

b) 5 106 × (27 : 3)

24 048 : (4 × 2)

Lời giải:

a)

3 054 : 6 × 7

= 509 × 7

= 3563



4105 × 9 : 5

= 36945 : 5

= 7389

b)

5106 × (27 : 3)

= 5106 × 9

= 45954


24 048 : (4 × 2)

= 24 048 : 8

= 3006

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 118 Bài 4: Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Việt mua 2 cái bút hết số tiền là:

8 500 × 2 = 17 000 (đồng)

Việt phải trả người bán hàng số tiền là:

18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)

Đáp số: 35 000 đồng

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 Bài 5: Tìm chữ số thích hợp:

Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 (trang 118, 119, 120 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 (trang 118, 119, 120 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 119 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng?

a) Tích của 1 508 và 6 là:

A. 9 048

B. 6 048

C. 9 008

D. 9 042

b) Thương của 35 145 và 5 là:

A. 729

B. 7 029

C. 7 092

D. 7 028

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là:

A. 9 060

B. 18 120

C. 960

D. 4 530

Lời giải:

a) Tích của 1508 và 6 là: 

1508 × 6 = 9048

Chọn A.

b) Thương của 35145 và 5 là: 

35 145 : 5 = 7029

Chọn B.

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 × 2) là: 

27 180 : (3 × 2) = 27 180 : 6 = 4530

Chọn D.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) (6 000 + 3 000) x 5

b) 18 000 : 6 x 3

c) (40 000 – 5 000) : 7

d) 7 000 x (2 x 3)

Lời giải:

Lời giải

a) 

(6 000 + 3 000) × 5

= 9 000 × 5 

= 45 000

b) 

18 000 : 6 × 3

= 3 000 × 3 

= 9 000

c) 

(40 000 – 5 000) : 7

= 35 000 : 7 

= 5 000

d) 

7 000 × (2 × 3)

= 7 000 × 6 

= 42 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a) 5 406 x 2 x 4

b) 370 + 9 826 + 6 530

Lời giải:

a) 

5 406 x 2 x 4

= 10 812 x 4 

= 43 248

b) 

370 + 9 826 + 6 530

= 10 196 + 6 530

= 16 726

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 Bài 4: Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:

a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy bao nhiêu tiền?

b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Mỗi ki-lô-gram gạo hết số tiền là:

85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

b) Bác Hiền mua 4 kg gạo cần trả số tiền là:

17 000 x 4 = 68 000 (đồng)

Đáp số: a) 17 000 đồng; b)   68 000 đồng

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 119 Bài 5: Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Lời giải:

Năm nay, tuổi của bố là:

9 + 27 = 36 (tuổi)

Tuổi bố gấp tuổi Nam là:

36 : 9 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 120 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 1500 × 7

B. 2109 × 5 

C. 1807 × 6

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 18 126 : 3

B. 43 120 : 8

C. 52 200 : 9

Lời giải:

a) Thực hiện các phép tính:

1500 × 7 = 10 500

2109 × 5 = 10 545

1807 × 6 = 10 842

Phép tính có kết quả lớn nhất là 1807 × 6.

Chọn C. 

b) Thực hiện phép tính: 

18 126 : 3 = 6042

43 120 : 8 = 5390

52 200 : 9 = 5800

Phép tính có kết quả bé nhất là 43 120 : 8.

Chọn C. 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 8 103 × 5 – 4 135

b) 24 360 : 8+ 9 600

c) 839 + 6 215 x 4

d) 17 286 - 45 234 : 9

Lời giải:

a) 

8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135 

= 36 380

b) 

24 360 : 8+ 9 600

= 3045 + 9 600

= 12 645

c) 

839 + 6 215 × 4

= 839 + 24 860

= 25 699

d) 

17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 Bài 3: Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Cửa còn lại số ki-lô-gam gạo là:

1350 : 3 = 450 (kg)

Đáp số: 450 kg gạo

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 Bài 4: Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Lời giải:

Bác Hải đã mua số viên gạch là:

18 200 × 4 = 72 800 (viên gạch)

Bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:

87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)

Đáp số: 14 200 viên gạch

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 120 Bài 5: Đố bạn.

Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

Toán lớp 3 Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 (trang 118, 119, 120 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 8 x 4 : 2 = 16

b) 64 : (4 x 2) = 8

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác