Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 trang 4, 5, 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 5,6 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 5 Bài 1: Chọn số thích hợp với cách đọc.

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

Ba nghìn sáu trăm bảy mươi tư: 3674 

Ba nghìn không trăm sáu mươi bảy: 3067

Bốn nghìn không trăm linh bảy: 4007 

Tám nghìn sáu trăm bốn mươi: 8640 

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 5 Bài 2: Số:

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 2967; 2968; 2969; 2970; 2971; 2972; 2973; 2974; 2975.

b) 4998; 4999; 5000; 5001; 5002; 5003; 5004; 5005; 5006.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 5 Bài 3: Số?

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Viết số

Đọc số

6

7

4

2

?

Sáu nghìn bảy trăm bốn mươi hai

5

?

?

0

?

Năm nghìn sáu trăm 

ba mươi 

Lời giải:

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Viết số

Đọc số

6

7

4

2

6742

Sáu nghìn bảy trăm

bốn mươi hai

5

6

3

0

5630

Năm nghìn sáu trăm

ba mươi

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 5 Bài 4: Rô – bốt viết các số tròn nghìn lên mỗi tấm biển trên đường đến tòa lâu đài (như hình vẽ). Hỏi mỗi tấm biển có dấu “?” viết số nào?

Lời giải:

Em có dãy số: 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000

Các số điền vào dấu “?” theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: 

4000; 5000; 7000; 8000; 9000

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 6, 7 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 6 Bài 1: Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm:

a) 2 nghìn, 9 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.

b) 5 nghìn, 0 trăm, 7 chục và 2 đơn vị.

c) 6 nghìn, 3 trăm, 0 chục và 2 đơn vị.

d) 8 nghìn, 0 trăm, 6 chục và 0 đơn vị.

Lời giải:

Số gồm

Viết số

Đọc số

a) 2 nghìn, 9 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.

2945

Hai nghìn chín trăm bốn mươi lăm

b) 5 nghìn, 0 trăm, 7 chục và 2 đơn vị.

5072

Năm nghìn không trăm bảy mươi hai

c) 6 nghìn, 3 trăm, 0 chục và 2 đơn vị.

6302

Sáu nghìn ba trăm linh hai

d) 8 nghìn, 0 trăm, 6 chục và 0 đơn vị.

8060

Tám nghìn không trăm sau mươi

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 7 Bài 2:

a) Số liền trước của số 10000 là số nào?

b) Số liền sau của số 8999 là số nào?

c) Số 9000 là số liền sau của số nào?

d) Số 4078 là số liền trước của số nào?

Lời giải:

a) Số liền trước của số 10000 là số: 9999

b) Số liền sau của số 8999 là số: 9000

c) Số 9000 là số liền sau của số: 8999

d) Số 4078 là số liền trước của số: 4079

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 7 Bài 3: Chọn câu trả lời đúng:

a) Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 7?

A. 8275

B. 7285

C. 5782

D. 2587

b) Số nào dưới đây có chữ số hàng chục là 7?

A. 8275

B. 7285

C. 5782

D. 2587

c) Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 7?

A. 8275

B. 7285

C. 5782

D. 2587

Lời giải:

a) 

Số 8275 có chữ số hàng trăm là 2.

Số 7285 có chữ số hàng trăm là 2.

Số 5782 có chữ số hàng trăm là 7.

Số 2587 có chữ số hàng trăm là 5.

Chọn C.

b) 

Số 8275 có chữ số hàng chục là 7.

Số 7285 có chữ số hàng chục là 8.

Số 5782 có chữ số hàng chục là 8.

Số 2587 có chữ số hàng chục là 8.

Chọn A.

c) 

Số 8275 có chữ số hàng nghìn là 8.

Số 7285 có chữ số hàng nghìn là 7.

Số 5782 có chữ số hàng nghìn là 5.

Số 2587 có chữ số hàng nghìn là 2.

Chọn B.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 7 Bài 4: Dưới đây là nhà của Nam, Việt và Mai.

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Biết: - Nhà của Việt có trồng cây trước nhà

- Nhà của Mai có ô cửa sổ cạng hình tròn

Em hãy tìm xem số được ghi trên nhà của mỗi bạn là số nào rồi đọc số đó.

Lời giải:

+) Số được ghi trên nhà của Việt là: 3405

Đọc số: Ba nghìn bốn trăm linh lăm

+) Số được ghi trên nhà của Mai là: 6450

Đọc số: Sáu nghìn bốn trăm năm mươi

+) Số được ghi trên nhà của Nam là: 10000

Đọc số: Mười nghìn

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 8 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 8 Bài 1: Viết số rồi đọc số, biết số gồm:

a) Tám nghìn, bốn trăm, bảy chục, hai đơn vị.

b) Sáu nghìn, năm trăm, chín đơn vị.

c) Ba nghìn, bảy trăm, sáu chục.

Lời giải:

Số gồm

Viết số

Đọc số

a) Tám nghìn, bốn trăm, bảy chục, hai đơn vị.

8472

Tám nghìn bốn trăm bảy mươi hai

b) Sáu nghìn, năm trăm, chín đơn vị.

6509

Sáu nghìn năm trăm linh chín

c) Ba nghìn, bảy trăm, sáu chục.

3760

Ba nghìn bảy trăm sáu mươi

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 8 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 8 Bài 3: Số?

a) 3892 = 3000 + 800 + 90 + ?

b) 5701 = 5000 + ? + 1

c) 6008 = 6000 + ?

d) 2046 = 2000 + ? + ? 

Lời giải:

a) 3892 = 3000 + 800 + 90 + 2

b) 5701 = 5000 + 700 + 1

c) 6008 = 6000 + 8 

d) 2046 = 2000 + 40 + 6 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 8 Bài 4: Việt có hai cuốn sách cũ, mỗi cuốn đã bị mất một tờ, các trang còn lại như hình vẽ. Hỏi mỗi cuốn sách đó bị mất những trang nào?

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

Cuốn sách đầu tiên bị mất các trang: 1505; 1506

Cuốn sách thứ hai bị mất các trang: 1999; 2000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 8 Bài 5: Từ các thẻ số bên, lập được tất cả bao nhiêu số có bốn chữ số?

Toán lớp 3 Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000 (trang 4, 5, 6, 7, 8 Tập 2) - Kết nối tri thức

Lời giải:

Có thể lập được 6 số có 4 chữ số là: 2004; 2040; 2400; 4002; 4020; 4200

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác