Answer for là gìCụm động từ Answer for có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Answer for

Ý nghĩa của Answer for là:

  • chịu trách nhiệm hoặc bị khiển trách về cái gì.

Ví dụ minh họa cụm động từ Answer for:

 
- The government should be made to ANSWER FOR their failure to sort out the
problem.
Chính phủ nên chịu trách nhiệm vì thất bại trong việc tìm giải pháp cho vấn
đề đó.

Nghĩa từ Answer for

Ý nghĩa của Answer for là:

  • thay mặt ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Answer for:

 
-  I can ANSWER FOR my partner because I know her position on this issue.
Tôi có thể thay mặt cho vợ tôi bởi vì tôi biết ý kiến của cô ấy trong tình
huống này.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Answer for trên, động từ Answer còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp