Argue down là gìCụm động từ Argue down có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Argue down

Ý nghĩa của Argue down là:

  • Thắng ai đó trong cuộc tranh luận

Ví dụ minh họa cụm động từ Argue down:

 
- The teacher tried to ARGUE the girl DOWN, but she couldn't.
Cô giáo đã cố gắng để thắng cô gái trong một cuộc tranh luận, nhưng cô ấy
đã không thể.

Nghĩa từ Argue down

Ý nghĩa của Argue down là:

  • Thuyết phục ai đó giảm giá (của cái gì đó) họ đang bán

Ví dụ minh họa cụm động từ Argue down:

 
- She ARGUED him DOWN ten percent.
Cô ấy thuyết phục anh ấy giảm giá 10%.

Nghĩa từ Argue down

Ý nghĩa của Argue down là:

  • Cố gắng thuyết phục để không chấp nhận một đề nghị, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Argue down:

 
- They tried to ARGUE DOWN the proposal.
Họ đã cố gắng thuyết phục để không chấp nhận đề xuất.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Argue down trên, động từ Argue còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp