Argue out là gìNghĩa từ Argue out

Ý nghĩa của Argue out là:

  • Tranh luận (một vấn đề) để tìm giải pháp

Ví dụ minh họa cụm động từ Argue out:

 
- Must we ARGUE OUT every single detail of this contract?
Chúng ta có phải thảo luận từng khía cạnh của bản hợp đồng này?

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Argue out trên, động từ Argue còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp