Bet down là gìCụm động từ Bed down có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bet down

Ý nghĩa của Bet down là:

  • Thu xếp để ngủ qua đêm (ngủ ở nơi không thoải mái như bình thường)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bet down:

 
- We had to BED DOWN on the floor for the night.
Tối đó tôi đã phải ngủ trên sàn.

Nghĩa từ Bet down

Ý nghĩa của Bet down là:

  • Thành công

Ví dụ minh họa cụm động từ Bet down:

 
- The new government has found it hard to BED DOWN and become accepted.
Chính phủ mới thấy rằng nó là rất khó khăn để thành công và được thừa nhận.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bet down trên, động từ Bet còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp