Belong to là gìCụm động từ Belong to có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Belong to

Ý nghĩa của Belong to là:

  • Là một thành viên

Ví dụ minh họa cụm động từ Belong to:

 
- He BELONGS TO a secret society.
Anh ta là thành viên của một hội kín.

Nghĩa từ Belong to

Ý nghĩa của Belong to là:

  • Thuộc về, có liên quan tới thời gian, địa điểm, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Belong to:

 
- Their ideas BELONG TO the nineteenth century and seem old-fashioned now.
Tư tưởng của họ thuộc hệ tư tưởng thế kỷ 19 và bây giờ có vẻ như đã lạc hậu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Belong to trên, động từ Belong còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp