Bug off! là gìNghĩa từ Bug off!

Ý nghĩa của Bug off! là:

  • Biến đi, đi ngay đi (bảo ai đó đi khi họ làm mình khó chịu)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bug off!:

 
- I told her to bug off because she was annoying me.
Tôi bảo cô ấy biến đi bởi vì cô ta làm tôi tức giận.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bug off! trên, động từ Bug còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp