Bug out là gìCụm động từ Bug out có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bug out

Ý nghĩa của Bug out là:

  • Mở to mắt vì ngạc nhiên

Ví dụ minh họa cụm động từ Bug out:

 
- He BUGGED OUT when she turned up.
Anh ta mở to mắt vì ngạc nhiên khi cô ấy đến.

Nghĩa từ Bug out

Ý nghĩa của Bug out là:

  • Rời đi trong vội vã

Ví dụ minh họa cụm động từ Bug out:

 
- They BUGGED OUT when the police arrived.
Họ đã rời đi vội vã khi cảnh sát đến.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bug out trên, động từ Bug còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp