Build on là gìCụm động từ Build on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Build on

Ý nghĩa của Build on là:

  • Sử dụng cái gì tốt để thu được thành tựu hơn nữa.

Ví dụ minh họa cụm động từ Build on:

 
- We BUILT ON our early successes.
Chúng tôi đã sử dụng thành tựu gần đây để thu được thành tựu hơn nữa.

Nghĩa từ Build on

Ý nghĩa của Build on là:

  • Phát triển hoặc cải thiện thành tựu đã đạt được

Ví dụ minh họa cụm động từ Build on:

 
- We BUILT the platform ON the work of earlier programmers.
Chúng tôi đã phát triển nền tảng công việc của các lập trình viên đi trước.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Build on trên, động từ Build còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp