Cater for là gìNghĩa từ Cater for

Ý nghĩa của Cater for là:

  • Cung cấp những gì cần thiết

Ví dụ minh họa cụm động từ Cater for:

 
- The college CATERS FOR students of all ages.
Trường đại học cung cấp những điều cần thiết cho sinh viên ở mọi lứa tuổi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cater for trên, động từ Cater còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp