Chip away at là gìNghĩa từ Chip away at

Ý nghĩa của Chip away at là:

  • Dần dần giảm (danh tiếng, hiệu quả, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Chip away at:

 
- They have been CHIPPING AWAY AT his reputation ever since he took
office.
Họ đã dần dần làm giảm thanh danh của anh ấy kể từ lúc anh ta tới
văn phòng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chip away at trên, động từ Chip còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp