Chip in là gìCụm động từ Chip in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Chip in

Ý nghĩa của Chip in là:

  • Đóng góp tiền

Ví dụ minh họa cụm động từ Chip in:

 
- Everybody CHIPPED IN to pay the bill.
Mọi người cùng đóng góp tiền để trả hóa đơn đó.

Nghĩa từ Chip in

Ý nghĩa của Chip in là:

  • Đóng góp ý kiến trong cuộc thảo luận, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Chip in:

 
- If I could CHIP IN, there are a couple of issues I'd like to raise.
Nếu tôi có thể đóng góp ý kiến trong cuộc thảo luận, có một vài vấn đề
tôi muốn nêu ra.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chip in trên, động từ Chip còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp