Cozy up to là gìNghĩa từ Cozy up to

Ý nghĩa của Cozy up to là:

  • Tự gây ấn tượng với ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Cozy up to:

 
-  He's been COZYING UP TO our boss because he wants a pay rise.
Anh ta đã tự gây ấn tượng với sếp của chúng tôi bởi vì anh ta muốn
một sự tăng lương.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cozy up to trên, động từ Cozy còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp