Cozy up là gìNghĩa từ Cozy up

Ý nghĩa của Cozy up là:

  • Tự làm chính bạn thoải mái, ấm áp

Ví dụ minh họa cụm động từ Cozy up:

 
- It was cold and I COZIED UP by the fire.
Trời lạnh và tôi đã tự sưởi ẩm bằng ngọn lửa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cozy up trên, động từ Cozy còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp