Crank out là gìNghĩa từ Crank out

Ý nghĩa của Crank out là:

  • Tạo nhanh ra nhiều thứ

Ví dụ minh họa cụm động từ Crank out:

 
- My boss keeps CRANKING OUT stupid memos.
Xếp tôi tiếp tục tạo nhanh ra nhiều thư báo ngớ ngẩn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Crank out trên, động từ Crank còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp