Crank up là gìCụm động từ Crank up có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Crank up

Ý nghĩa của Crank up là:

  • Tiêm, chích các thuốc không thuộc về y học

Ví dụ minh họa cụm động từ Crank up:

 
- He's been CRANKING UP heroin for years.
Hắn ta đã chích hê-rô-in trong nhiều năm.

Nghĩa từ Crank up

Ý nghĩa của Crank up là:

  • Quay (máy)

Ví dụ minh họa cụm động từ Crank up:

 
- He CRANKED the saw UP.
Anh ta quay cái máy cưa.

Nghĩa từ Crank up

Ý nghĩa của Crank up là:

  • Tăng lên, to lên

Ví dụ minh họa cụm động từ Crank up:

 
- I CRANKED the volume UP as high as it would go.
Tôi đã tăng âm lượng cao nên mức cần thiết.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Crank up trên, động từ Crank còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp