Cry off là gìNghĩa từ Cry off

Ý nghĩa của Cry off là:

  • Hủy bỏ một cuộc hẹn

Ví dụ minh họa cụm động từ Cry off:

 
- I've got to work tonight; can I CRY OFF going out for dinner?
Tôi phải đi làm tối nay; tôi có thể không ra ngoài ăn tối không?

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cry off trên, động từ Cry còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp