Dash down là gìNghĩa từ Dash down

Ý nghĩa của Dash down là:

  • Viết nhanh

Ví dụ minh họa cụm động từ Dash down:

 
- He DASHED DOWN a memo and sent it to everybody.
Anh ta đã viết nhanh một thư báo và gửi nó cho mọi người.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dash down trên, động từ Dash còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp