Dash off là gìCụm động từ Dash off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Dash off

Ý nghĩa của Dash off là:

  • Rời một nơi nào đó nhanh chóng

Ví dụ minh họa cụm động từ Dash off:

 
- It's late - I'm going to DASH OFF home.
Muộn rồi - Tôi sẽ rời nhà nhanh.

Nghĩa từ Dash off

Ý nghĩa của Dash off là:

  • Làm nhanh một việc gì đó, đặc biệt là khi viết lách

Ví dụ minh họa cụm động từ Dash off:

 
- He DASHED OFF the report in a couple of hours.
Anh ta viết nhanh bản báo cáo chỉ trong một vài giờ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dash off trên, động từ Dash còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp