Deal in là gìCụm động từ Deal in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Deal in

Ý nghĩa của Deal in là:

  • Buôn bán, kinh doanh

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal in:

 
- She DEALS IN paintings.
Cô ấy buôn bán các bức tranh hội họa.

Nghĩa từ Deal in

Ý nghĩa của Deal in là:

  • Quan tâm đến cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal in:

 
- John was not a man who DEALT IN rumours.
John không phải là một người đàn ông quan tâm đến các lời đồn đãi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Deal in trên, động từ Deal còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp