Deal with là gìCụm động từ Deal with có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Deal with

Ý nghĩa của Deal with là:

  • Đề cập đến

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal with:

 
- The film DEALS WITH alienation in modern life.
Bộ phim đề cập đến các mối bất hòa trong xã hội hiện đại.

Nghĩa từ Deal with

Ý nghĩa của Deal with là:

  • Giải quyết, xử lý

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal with:

 
- They try to DEAL politely WITH angry customers.
Họ cố gắng xử lý thật lịch sự với các khách hàng nóng tính.

Nghĩa từ Deal with

Ý nghĩa của Deal with là:

  • Giao du, giao thiệp với ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal with:

 
- We don't DEAL WITH terrorist.
Chúng tôi không giao du với bọn khủng bố.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Deal with trên, động từ Deal còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp