Dine out on là gìNghĩa từ Dine out on

Ý nghĩa của Dine out on là:

  • Kể một câu chuyện lặp đi lặp lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Dine out on:

 
- I've DINED OUT ON the story of his accident.
Tôi đã kể đi kể lại chuyện tai nạn của cậu ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dine out on trên, động từ Dine còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp