Dream up là gìNghĩa từ Dream up

Ý nghĩa của Dream up là:

  • Phát minh, sáng chế, có một ý tưởng

Ví dụ minh họa cụm động từ Dream up:

 
- They DREAMED UP the scheme for the improvements and it was
accepted by the board.
Họ đã vẽ ra sơ đồ phát triển và nó đã được chấp nhận bởi ban giám đốc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dream up trên, động từ Dream còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp