Bộ đề thi Toán lớp 10 Học kì 1, Học kì 2 năm 2023 - 2023 (60 đề)

Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán lớp 10 năm 2022 - 2023 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THPT trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 10.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Phủ định của mệnh đề: “∀x∈R: x2 + 1 > 0” là:

A. ∀x∈R: x2 + 1 < 0

B. ∃x∈R: x2 + 1 ≤ 0

C. ∃x∈R: x2 + 1 > 0

D. ∀x∈R: x2 + 1 = 0

Câu 2: Phủ định của mệnh đề: “∀x∈N: x2 - 5x + 4 = 0” là:

A. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 # 0”

B. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 = 0”

C. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 > 0”

D. “∀x∈N: x2 - 5x + 4 < 0”

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau

D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng bằng nhau

Câu 4: Tính diện tích S của hình chữ nhật có các cạnh là x = 3,456 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,01 (m) và y = 12,732 Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) 0,015 (m) và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

A. S = 44,002 (m2); Δs ≤ 0,176

B. S = 44,002 (m2); Δs ≤ 0,0015

C. S = 44,002 (m2); Δs ≤ 0,025

D. S = 44,002 (m2); Δs < 0,0025

Câu 5. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 6. Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O, khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 7: Ký hiệu Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) = “số a chia hết cho số P”. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 8: Cho hai tập hợp X = (0;3] và Y = (a;4). Tìm tất cả các giá trị của a ≤ 4 để X ∩ Y ≠ ∅.

A. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

B. a < 3

C. a < 0

D. a > 3

Câu 9. Cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề), mệnh đề nào sau đây đúng ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 10: Cho hàm số y = mx3 - 2(m2 + 1)x2 + 2m2 - m. Tìm các điểm cố định mà đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua với mọi m.

A. N(1;2)

B. N(2;-2)

C. N(1;-2)

D. N(3;-2)

Câu 11: Cho bốn hàm số sau:

(I) y = -2018;

(II) y = 3x2 - 1;

(III) y = -x4 + 3x -2;

(IV) y = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề).

Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. (I)

B. (II)

C. (III)

D. (IV)

Câu 12. Cho tam giác ABC, gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho BM = 3MC. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 13. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-1;+∞)

B. (0;1)

C. (-∞;0)

D. (-∞;1)

Câu 14. Trên trục x'Ox cho tọa độ các điểm A, B lần lượt là a, b. Khi đó tọa độ điểm A' đối xứng với A qua B là:

A. b - a

B. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. 2a - b

D. 2b - a

Câu 15. Trên trục x'Ox cho tọa độ các điểm B, C lần lượt là m - 2 và m2 + 3m + 2. Tìm m để đoạn thẳng BC có độ dài nhỏ nhất.

A. m = 2

B. m = 1

C. m = -1

D. m = -2

Câu 16. Cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(1;1) và trọng tâm tam giác là G(2;3). Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

A. (3;5)

B. (4;5)

C. (4;7)

D. (2;4)

Câu 17. Cho hàm số y = f(x) = x2 - |x|. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị của hàm số đối xứng qua gốc tọa độ.

B. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục tung

C. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục hoành

D. Đồ thị của hàm số đối xứng qua đường thẳng x = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 18. Biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - m = 0 có 2 nghiệm phân biệt là khoảng (a;b). Tính a + b.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 19. Tìm tập xác định D của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề).

A. D = [1;4]

B. D = (1;4)\{2;3}

C. D = [1;4]\{2;3}

D. D = (-∞;1] ∪[4;+∞)

Câu 20: Cho tam giác ABC đều cạnh a, có AH là đường trung tuyến. Tính Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề):

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;2), B(2;0). Tọa độ của trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

A. ( ;1)

B. (1;2)

C. (-1;-2)

D. (5;2)

Câu 22. Xét sự biến thiên của hàm số f(x) = x + Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) trên khoảng (1;+∞). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;+∞).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

C. Hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

D. Hàm số không đồng biến, cũng không nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

Câu 23. Cho hàm số f(x) = |x - 2| Khẳng định nào sau đây là đúng.

A. f(x) là hàm số lẻ.

B. f(x) là hàm số chẵn.

C. f(x) là hàm số vừa chẵn, vừa lẻ.

D. f(x) là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 24. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-2017; 2017] để hàm số y = (m - 2)x + 2m đồng biến trên R

A. 2014

B. 2016

C. Vô số

D. 2015

Câu 25. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 26. Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC . Xác định vị trí của điểm G biết Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. G nằm trên đoạn AD và AG = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)AD

B. G nằm trên đoạn AD và AG = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)AD

C. G nằm trên đoạn AD và GD = 2AG

D. G nằm trên đoạn AD và GA = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)GD

Câu 27: Trong mp Oxy, cho A(-1;3), B(7;-1). Tìm h, k sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. h = 12, k = -4

B. h = 12,k = 4

C. h = -12, k = -4

D. h = -12,k = 4

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng d:y = (3m + 2)x - 7m - 1 vuông góc với đường Δ:y = 2x -1

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y = m2x + 2 cắt đường thẳng y = 4x + 3.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 29. Tìm phương trình đường thẳng d:y = ax + b. Biết đường thẳng d đi qua điểm I(1;3), cắt hai tia Ox, Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. y = 2x + 5

B. y = -2x - 5

C. y = 2x - 5

D. y = -2x + 5

Câu 30: Trong mp Oxy, cho biết A(2;1), B(-3;0), C(4;2). Tọa độ trọng tâm G của ΔABC là:

A. G(1;1)

B. GBộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. G(3;1)

D. G(3;3)

Câu 31: Trong mp Oxy, cho ΔABC có A(-3;6) , B(4;-2) và C(5;- 4). Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 32: Parabol (P):y = - x2 + 6x + 1. Khi đó:

A. Có trục đối xứng x = 6 và đi qua điểm A(0;1).

B. Có trục đối xứng x = -6 và đi qua điểm A(1;6).

C. Có trục đối xứng x = 3 và đi qua điểm A(2;9).

D. Có trục đối xứng x = 3 và đi qua điểm A(3;9).

Câu 33: Cho Parabol (P):y = ax2 + bx + 1 biết rằng Parabol đó đi qua hai điểm A(1;4) và B(-1;2). Parabol đó là:

A. y = x2 + 2x + 1

B. y = 5x2 - 2x + 1

C. y = -x2 + 5x + 1

D. y = 2x2 + x + 1

Câu 34. Cho tứ giác ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Kết quả của phép tính Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là :

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 35. Cho hình bình hành ABCD, M là một điểm tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 36: Biết Parabol y = ax2 + bx + c đi qua góc tọa độ và có đỉnh I(-1;-3). Giá trị của a, b, c là:

A. a = -3; b = 6; c = 0

B. a = 3; b = 6; c = 0

C. a = 3; b = -6; c = 0

D. Một đáp số khác

Câu 37. Cho A = {x∈R:x + 2 ≥ 0}, B = {x∈R:5 - x ≥ 0}. Khi đó A ∩ B là:

A. [-2;5].

B. [-2;6].

C. [-5;2].

D. (-2;+∞).

Câu 38. Cho A = {x∈R:x + 2 ≥ 0}, B = {x∈R:5 - x ≥ 0}. Khi đó A \ B là:

A. [-2;5].

B. [-2;6].

C. (5;+∞).

D. (2;+∞).

Câu 39. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng của B qua G. Vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) được phân tích theo Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 40: Cho tam giác ABC . Điểm M thỏa Bộ Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề), N là trung điểm AB . Khi đó

A. M thuộc CN sao cho CM = 2NM

B. M thuộc CN sao cho CN = 3NM

C. M nằm ngoài đoạn CN

D. M là trung điểm CN.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến P(x) : "3x + 5 ≤ x2"với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. P(1).

B. P(3).

C. P(4).

D. P(5).

Câu 2: Cho A = (-∞;m+1]; B = (-1;+∞). Điều kiện để (A∪B) = R là:

A. m > -2

B. m > -1

C. m ≥ 0

D. m ≥ -2

Câu 3: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề "∀x∈R : x2 > x"

A. ∃x∈R : x2 ≤ x

B. ∀x∈R : x2 ≤ x

C. ∃x∈R : x2 > x

D. ∃x∈R : x2 < x

Câu 4: Tập hợp nào dưới đây là giao của hai tập hợp A = {x∈R : -1 ≤ x < 3}, B = {x∈R : |x| < 2}?

A. [-1;2)

B. [0;2)

C. (-1;2)

D. (-2;3)

Câu 5: Cho tập A = {0;2;4;6;8}; B = {3;4;5;6;7}. Tập A \ B là:

A. {0;6;8}

B. {3;6;7}

C. {0;2;8}

D. {0;2}

Câu 6: Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị đối xứng qua trục Oy:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 7: Biết ba đường thẳng d1 : y = 2x - 1, d2 : y = 8 - x, d3 : y = (3-2m)x + 2 đồng quy. Giá trị của m bằng:

A. m = -1

B. m = Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

C. m = 1

D. m = -Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 8: Đồ thị hàm số y = x4 - 2017x2 - 2018 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Xác định phương trình của Parabol có đỉnh I(0;-1) và đi qua điểm A(2;3).

A. y = x2 + 1

B. y = (x - 1)2

C. y = (x + 1)2

D. y = x2 - 1

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = 2x + 3 cắt parabol y = x2 + (m + 2)x - m tại hai điểm phân biệt nằm cùng phía với trục tung Oy.

A. m > -3

B. m < 0

C. m > 3

D. m < -3

Câu 11: Cho hàm số f(x) = ax2 + bx + c đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số m thì phương trình |f(x)| - 1 = m có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 12: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là tập R?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 13: Hàm số y = 2x2 + 16x - 25 đồng biến trên khoảng:

A. (-4;+∞).

B. (-∞;8).

C. (-∞;-4).

D. (-6:-∞).

Câu 14. Tập xác định của hàm số: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có dạng [a;b]. Tìm a + b.

A. 3

B. 0

C. -1

D. -3

Câu 15. Cho parabol (P) : y = ax2 + bx + 2 Xác định hệ số b, c biết (P) có đỉnh I(2;-2):

A. a = 1, b = 4

B. a = 1, b = -4

C. a = 4, b = -1

D. a = -1, b = 4

Câu 16. Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua (120 -x) đôi. Hỏi của hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất ?

A. 160 USD.

B. 40 USD.

C. 240 USD.

D. 80 USD.

Câu 17. Phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) tương đương với phương trình nào dưới đây ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 18. Phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 19. Tìm giá trị của tham số m để phương trình x2 + 2mx - m - 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề).

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 20. Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có nghiệm duy nhất ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 21. Số nghiệm của phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. 1

B. 0

C. 3

D. 2

Câu 22. Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 23. Số nghiệm nguyên của phương trình: Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. 3

B. 0

C. 1

D. 2

Câu 24. Tìm giá trị của tham số m để phương trình mx + 2 + m2 = m2x + 3m vô nghiệm.

A. m = 0

B. m = 1

C. m = -Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. m =2

Câu 25. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có nghiệm là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 26. Phương trình |x - 2| = |3x - 1| có tổng các nghiệm là:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 27. Tổng nghệm bé nhất và lớn nhất của phương trình |x + 1| + |3x - 3| = |4 -2x| là :

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 28. Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) bằng

A. 4

B. 24

C. 8

D. 12

Câu 30. Cho 0 < x, y ≤ 1; x + y = 4xy Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của A = x2 + y2 - xy lần lượt là

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 31. Cho a > b > 0 Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 32. Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. [-1;1)

B. (-1;1)

C. [-3;1)

D. [-2;1)

Câu 33. Tập nghiệm của bất phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là:

A. (1;+∞)∪(-4;-3)

B. (1;+∞)∪(-∞;-3)

C. (-3;1)

D. (-4;-3)

Câu 34. Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn f(x) không dương là:

A. x ∈ (0;3]∪(4;+∞)

B. x ∈ (-∞;0]∪[3;4)

C. x ∈ (-∞;0)∪[3;4)

D. x ∈ (-∞;0)∪(3;4)

Câu 35. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 36. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không có điểm đầu, điểm cuối là hai điểm trong ba điểm A, B, C?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 37. Cho tam giác ABC, biết Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Tam giác ABC vuông tại A

B. Tam giác ABC vuông tại B

C. Tam giác ABC vuông tại C

D. Tam giác ABC cân tại A

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-2;3), B(1;-6). Tọa độ của véctơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 39. Cho tam giác ABC và I là trung điểm của cạnh BC. Điểm G có tính chất nào sau đây là điều kiện cần và đủ để G là trọng tâm của tam giác ABC:

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 40. Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. sinα = sinβ.

B. cotα = cotβ.

C. tanα = -tanβ.

D. cosα = -cosβ.

Câu 41. Cho tan x = -1. Tính giá trị của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. -1

B. 1

C. 2

D. -2

Câu 42. Cho ba vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. 0

B. 8

C. 4

D. -6

Câu 43. Một miếng giấy hình tam giác ABC diện tích S có I là trung điểm BC và O là trung điểm của AI. Cắt miếng giấy theo một đường thẳng qua O, đường thẳng này đi qua M, N lần lượt trên các cạnh AB, AC. Khi đó diện tích miếng giấy chứa điểm A có diện tích thuộc đoạn.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 44. Trong tam giác ABC với BC = a, AC = b, AB = c. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 45. Đoạn thẳng AB có độ dài 2a, I là trung điểm AB. Khi Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Độ dài MI là:

A. 2a

B. a

C. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 46. Cho tam giác ABC có a = 2, b =Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 47. Tam giác ABC có các cạnh a, b, c thỏa mãn điều kiện (a + b + c)(a + b -c) = 3ab. Tính số đo của góc C.

A. 450.

B. 600.

C. 1200.

D. 300.

Câu 48. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP vuông tại M. Biết điểm M(2;1), N(3;-2) và P là điểm nằm trên trục Oy. Tính diện tích tam giác MNP.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 49. Cho tam giác ABC cạnh bằng a. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) nằm trên một đường tròn (C) có bán kính R. Tính R.

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 50. Cho tam giác ABC vuông tại A, có số đo góc B là 600 và AB = a. Kết quả nào sau đây là sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học