Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 10.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành đường hàng không?1 điểm

A. Có tốc độ vận chuyển nhanh nhất trong các loại hình giao thông

B. Đảm nhận chủ yếu những mối giao lưu quốc tế

C. Có trọng tải người và hàng hoá lớn

D. Có cước phí vận chuyển đắt nhất trong các phương tiện giao thông

Câu 2:Hãng hàng không Airbus – một trong các hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới – thuộc: 1 điểm

A. EU     B. Hoa kì     C. Anh    D.Pháp

Câu 3:Làm nhiệm vụ cầu nối giữa sản xuất và hàng tiêu dùng là: 1 điểm

A. Thị trường     B. Hàng hóa     C. Thương mại     D. Tiền tệ

Câu 4:Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là: 1 điểm

A. Các nước Mĩ la tinh.        B. Hoa Kì.

C. Ả – rập Xê – út.        D. Các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen.

Quảng cáo

Câu 5:Ngành thương mại không có vai trò: 1 điểm

A. Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng

B. Điều tiết sản xuất

C. Hướng dẫn tiêu dùng và tạo ra các tập quán tiêu dùng mới

D. Cho phép khai thác tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Câu 6:Các trung tâm lớn nhất thế giới về cung cấp các loại dịch vụ là:1 điểm

A. New York, London, Tokyo        B. New York, London, Paris

C. Oasinton, London, Tokyo        D. Singapore, New York, London, Tokyo

Câu 7:. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường tự nhiên? 1 điểm

A. Xuất hiện trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào con người.

B. Bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

C. Phát triển theo quy luật tự nhiên.

D. Là kết quả lao động của con người.

Câu 8:Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo? 1 điểm

A. Môi trường nhân tạo không phụ thuộc vào con người.

B. Mỗi trường nhân tạo phát triển theo quy luật riêng của nó.

C. Môi trường nhân tạo phát triển theo các quy luật tự nhiên.

D. Bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

Quảng cáo

Câu 9:Việc phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào: 1 điểm

A. Thuộc tính tự nhiên.        B. Công dụng kinh tế.

C. Khả năng hao kiệt.        D. Sự phân loại các ngành sản xuất.

Câu 10:. Theo công dụng kinh tế người ta chia tài nguyên thành các loại:1 điểm

A. Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản.

B. Tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên du lịch,…

C. Tài nguyên không phục hồi được và tài nguyên phục hồi được.

D. Tài nguyên có thể bị hao kiệt và tài nguyên không bị hao kiệt.

Đáp án

(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm)

Câu 1.

Đặc điểm của ngành đường hàng không là có tốc độ vận chuyển nhanh nhất trong các loại hình giao thông và đảm nhận chủ yếu việc giao thông trên các tuyến đường xa, những mối giao lưu quốc tế. Đồng thời ngành đường hàng không cũng có cước phí vận chuyển đắt nhất trong các phương tiện giao thông.

Chọn: C.

Câu 2.

Hãng hàng không Airbus – một trong các hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới – thuộc các nước EU hợp tác sản xuất.

Chọn: A.

Câu 3.

Thương mại là ngành làm nhiệm vụ cầu nối giữa sản xuất và hàng tiêu dùng.

Chọn: C.

Câu 4.

Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là các nước ở ven Địa Trung Hải và Biển Đen.

Chọn: D.

Câu 5.

Ngành thương mại có vai trò là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng; điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng và tạo ra các tập quán tiêu dùng mới.

Chọn: D.

Câu 6.

Các trung tâm lớn nhất thế giới về cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ là New York (Hoa Kì), London (Anh) và Tokyo (Nhật Bản).

Chọn: A.

Câu 7.

Đặc điểm của môi trường tự nhiên là không phụ thuộc vào con người và phát triển theo những quy luật tự nhiên.

Chọn: C.

Câu 8.

Đặc điểm của môi trường nhân tạo là các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

Chọn: D.

Câu 9.

Việc phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào thuộc tính tự nhiên.

Chọn: A.

Câu 10.

Theo công dụng kinh tế người ta chia tài nguyên thành các loại như sau tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên du lịch,…

Chọn: B.

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:. Khu vực có tỉ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP thấp nhất trên thế giới là: 1 điểm

A. Tây Phi     B. Đông Phi     C. Tây Á     D. Nam Á

Câu 2: 1 điểm

A. Biển Ban Tích     B. Bạch Hải     C. Biển đen     D. Biển Đỏ

Câu 3:1 điểm

A. Có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

B. Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đình đốn.

C. Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.

D. Có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.

Câu 4:Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả:1 điểm

A. Có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

B. Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

C. Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.

D. Có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.

Câu 5:Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ 1 điểm

A. Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh

B. Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất

C. Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên

D. Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động

Câu 6:Việt Nam hiện nay đang tham gia vào tổ chức nào sau đây?1 điểm

A. EU     C. ANDEAN     B. APEC     D. NAFTA

Câu 7:Môi trường xã hội bao gồm: 1 điểm

A. Các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối và giao tiếp.

B. Các đối tượng lao động do con người sản xuất.

C. Dân cư và lực lượng lao động chính của xã hội.

D. Các đối tượng lao động chịu sự chi phối của con người.

Câu 8:Môi trường không có chức năng là: 1 điểm

A. Là không gian sống của con người

B. Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên

C. Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra

D. Là nơi quyết định đến sự phát triển của xã hội

Câu 9:Tài nguyên sinh vật bao gồm các nhóm là:1 điểm

A. Động vật, thực vật, sinh thái cảnh quan

B. Thực vật, vi sinh vật, động vật

C. Động vật, vi sinh vật, quần xã sinh vật

D. Động thực vật, vi sinh vật, sinh thái cảnh quan

Câu 10:Tài nguyên thiên nhiên là:1 điểm

A. Tất cả các thành phần tự nhiên có trên Trái Đất có tác động trực tiếp và gián tiếp đến cuộc sống của con người.

B. Các thành phần của tự nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên có tác động trực tiếp và gián tiếp đến cuộc sống của con người.

C. Các thành phần của tự nhiên được sử dụng hoặc có thể sử dụng làm phương tiện sản xuất và đối tượng tiêu dùng của con người.

D. Tất cả những gì có trong tự nhiên, đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống, các hoạt động sản xuất của con người.

Đáp án

Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1.

Khu vực có tỉ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP thấp nhất trên thế giới là khu vực Tây Phi.

Chọn: A.

Câu 2.

Kênh đào Xuy- Ê nối liền giữa Địa Trung Hải với biển đỏ.

Chọn: D.

Câu 3.

Theo quy luật cung – cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả có xu hướng giảm cùng với đó là sản xuất có nguy cơ đình đốn.

Chọn: B.

Câu 4.

Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả có xu hướng tăng và khi đó sẽ kích thích các nhà sản xuất mở rộng qui mô sản xuất.

Chọn: C.

Câu 5.

Vai trò của ngành dịch vụ là thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh, cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Chọn: B.

Câu 6.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (viết tắt là APEC) là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên Vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Năm 1998, Việt Nam cùng với Nga và Peru được kết nạp vào APEC.

Chọn: B.

Câu 7.

Môi trường xã hội bao gồm các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối và giao tiếp.

Chọn: A.

Câu 8.

Môi trường có các chức năng là không gian sống của con người, nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên và là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.

Chọn: D.

Câu 9.

Tài nguyên sinh vật bao gồm các nhóm là thực vật, vi sinh vật và động vật.

Chọn: B.

Câu 10.

Tài nguyên thiên nhiên là các thành phần của tự nhiên được sử dụng hoặc có thể sử dụng làm phương tiện sản xuất và đối tượng tiêu dùng của con người.

Chọn: C.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa