Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Để xoá phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ Clipboard, ta thực hiện:

Quảng cáo

A. Click vào Copy trên thanh công cụ;     B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X;

C. Chọn lệnh Edit Copy.     D. Chọn Edit Paste;

Câu 2 Trong soạn thảo văn bản Word để lưu hồ sơ đã có trên đĩa, thực hiện:

A. Nháy File – Print.    B. Nháy File Summary Info.

C. Nháy File – Save.    D. Nháy File Open.

Câu 3 Trong soạn thảo văn bản Word, để in một tài liệu đang soạn thảo ra giấy (máy vi tính được nối với máy in và trong tình trạng sẳn sàng) ta phải:

A. Nháy Tool / Print     B. Nháy Edit / Print

C. Nháy Format / Print     D. Nháy File / Print (Ctrl + P)

Câu 4 Khi soạn thảo văn bản Word, muốn in đậm đoạn văn bản ta chọn đoạn văn bản, thực hiện:

A. Ctrl + B    B. Ctrl + U     C. Ctrl + I     D. Ctrl + L

Câu 5 Giả sử ta có một tập tin gồm 10 trang, để in văn bản từ trang 4, ta thực hiện:

A. Edit / Print …→xuất hiện hộp thoại Print→ tại mục Pages ta gõ vào 4→Ok

B. File / Print …→xuất hiện hộp thoại Print→ tại mục Pages ta gõ vào 4→Ok

C. View / Print … →hộp thoại Print→ tại mục Pages ta gõ vào 4 →Ok

D. Insert / Print …→hộp thoại Print → tại mục Pages ta gõ vào 4→ Ok

Quảng cáo

Câu 6 Trong Word để canh giữa một dòng văn bản, dùng tổ hợp phím:

A. Ctrl + E    B. Ctrl + G    C. Ctrl + L     D. Ctrl + R

Câu 7 Khi làm việc với bảng trong Word, để gộp nhiều ô thành 1 ô ta thực hiện:

A. Table / Insert     B. Table / Split cells

C. Table / Merge cells     D. Table / Delete cells

Câu 8 Hãy chọn phương án đúng. Giả sử khi ta soạn thảo một văn bản và muốn tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ thì ta thực hiện:

A. Edit \ Find     B. Edit \ Goto

C. Edit\Undo Typing     D. Edit \ Replace

Câu 9 Để tạo thêm dòng vào bảng đã có, ta thực hiện:

A. Edit / Insert / Rows.    B. Table / Insert / Rows.

C. Insert / Rows.    D. Insert / Columns.

Câu 10 Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl+S;

B. nhấn tổ hợp phím Atl+S;

C. nháy chuột vào nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 3) trên thanh công cụ;

D. Cả A và C;

Quảng cáo

Câu 11 Để xóa phần văn bản được chọn, ta

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl+X;

B. chọn lệnh File → Cut;

C. nhấn tổ hợp phím Ctrl+C

D. chọn lệnh Edit→Paste;

Câu 12 Để mở tệp văn bản có sẳn ta thực hiện

A. chọn File→Open.

B. nhấn tổ hợp phím Ctrl+N

C. Chọn View →Open

D. chọn File→New;

Câu 13 Kết thúc phiên làm việc với Word, ta

A. Chọn File → Exit

B. Chọn File → Close

C. Chọn Format → Exit

D. Cả A và B

Câu 14 Tên tệp do Word tạo ra có phần mở rộng là gì ?

A. .DOC B. .COM

C. .EXE D. .TXT

Câu 15 Để chọn toàn bộ văn bản ta dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + C     B. Ctrl + B

C. Ctrl + A     D. Ctrl + X

Câu 16 Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta thực hiện:

A. Edit → Save…     B. Insert → Save…

C. File → Save…     D. Edit → Save as…

Câu 17 Để mở tệp văn bản đã có, ta nhấn tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + A B. Ctrl + O

C. Ctrl + N D. Ctrl + S

Câu 18 Chọn câu đúng trong các câu sau :

A.Hệ soạn thảo văn bản tự động phân cách các từ trong một câu;

B Hệ soạn thảo văn bản quản lí tự động việc xuống dòng trong khi ta gõ văn bản;

C.Các hệ soạn thảo đều có phần mềm xử lý chữ Việt nên ta có thể có thể soạn thảovăn bản chữ Việt;

D.Trang màn hình và trang in ra giấy luôn có cùng kích thước.

Câu 19 Trong các lệnh ở bảng chọn File (của phần mềm Word) sau đây, lệnh nào cho phép chúng ta ghi nội dung tệp đang soạn thảo vào một tệp có tên mới ?

A. New…     B. Save As…

C. Save     D. Print…

Câu 20 Trong các bộ phông chữ cho hệ điều hành Windows dưới đây, phông chữ nào không dùng mã TCVN3 ?

A.Arial     B..VnTime

C..VnArial     D.Cả A và C .

Phần tự luận

Câu 1 Hãy trình bày các cách tạo ra một tệp văn bản mới? (1,5đ)

Câu 2Hãy viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX và VNI để nhập câu sau: Học giỏi chăm ngoan (1,5đ)

Câu 3Nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê. (1đ)

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A B C D A B A C A B D
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A A A A A C C B B B A

Phần tự luận

Câu 1Có 3 cách mở tạo một tệp văn bản mới

Cách1: Chọn File -> New;

Cách 2: Nháy chuột vào nút trên thanh công cụ chuẩn;

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.

Câu 2

- Theo TELEX: Hocj gioir chamw ngoan

- Theo VNI: Hoc5 gioi3 cham8 ngoan

Câu 3

B1: Chọn phần văn bản cần định dạng.

B2: Dùng lệnh Format Bullets and Numbering …để mở hộp thoại Bullets and Numbering.

B3: Chọn kiểu định dạng

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-1-tiet-tin-hoc-10-hoc-ki-2-lan-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa