Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 3)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

    Môn Vật Lí lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Theo định luật II Niu -Tơn thì:

Quảng cáo

A. Gia tốc của vật tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

B. Khối lượng tỉ lệ nghịch với lực tác dụng lên vật.

C. Gia tốc của vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

D. Gia tốc của vật là một hằng số đối với mỗi vật.

Câu 2: Thả rơi một vật trong chân không vật sẽ chuyển động:

A. Thẳng đều.      B. Nhanh dần đều.

C. Chậm dần đều      D. Biến đổi

Câu 3: Hai lực cân bằng không thể có:

A. Cùng hướng      B. Cùng phương

C. Cùng giá      D. Cùng độ lớn

Câu 4: Đơn vị của mômen lực là:

A. N/m.      B. N/m      C. N.m      D. N.

Quảng cáo

Câu 5: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức gia tốc hướng tâm?

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 6: Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục.

A. Lực có giá song song với trục quay

B. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay

C. Lực có giá cắt trục quay

D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay

Câu 7: Có ba vật (1), (2) và (3). Áp dụng công thức cộng vận tốc có thể viết dưới dạng phương trình nào sau đây?

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 8: Phải treo vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để nó dãn ra 10cm.

A. 100 N.      B. 10 N.

C. 150 N.      D. 1000 N.

Quảng cáo

Câu 9: Hai con tàu có khối lượng 4 (tấn) và 2 (tấn) đặt cách nhau một khoảng r = 400 (m) (Tính từ hai trọng tâm của hai tàu) thì lực hút giữa chúng sẽ có giá trị là:

A. 13,34.10-8N      B. 3335.10-12N

C. 13,34.10-13N      D. 3,335.10-9N

Câu 10: Một tấm ván có chiều dài AB = 5 (dm), được bắc ngang qua một con mương. Biết trọng lượng của tấm ván đè lên hai đầu bờ mương A và B lần lượt là P1 = 30N và P2 = 20N. Vị trí của trọng tâm cách hai đầu bờ mương A và B lần lượt là:

A. d1 = 3(dm), d2 = 2(dm)

B. d1 = 2(dm), d2 = 3(dm)

C. d1 = 1,5(dm), d2 = 3,5(dm)

D. d1 = 2,5(dm), d2 = 2,5(dm).

Câu 11: Một ôtô con chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát lăn là 0,023. Biết rằng khối lượng của ôtô là 1500 (Kg) và lấy g = 10 (m/s2). Lực ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường có thể nhận giá trị nào sau đây:

A. Fms = 435N      B. Fms = 345N

C. Fms = 534N      D. Fms = 453N

Câu 12: Có hai lực vuông góc với nhau với các độ lớn Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp ánĐề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án . Hợp lực của chúng tại với lực này các góc (lấy tròn tới độ).

A. 30º và 60o      B. 42º và 48º

C. 37º và 53o      D. 35º và 45º

Câu 13: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 10 (m) xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10 (m/s2). Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu

A. 14 (m/s)      B. 16 (m/s)      C. 20 (m/s)      D . 24 (m/s)

Câu 14: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 72 (km/h) thì gặp một vật cản trước mặt, người lái ôtô hãm phanh cho chuyển động chậm dần đều với gia tốc 1 (m/s2). Tính quãng đường ôtô đi được cho đến khi dừng lại:

A. 100 (m)      B. 200 (m)      C. 300 (m)      D. 400 (m)

Câu 15: Người ta dùng hai lò xo có độ cứng lần lượt là k1 và k2. Lò xo thứ nhất treo vật có khối lượng m1 = 6kg thì độ dãn ∆l1 = 12cm, lò xo thứ hai khi treo vật có khối lượng m2 = 2kg thì có độ dãn ∆l2 = 4cm. So sánh độ cứng của hai lò xo

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Phần tự luận

Câu 1. (1,5 điểm) Nêu định luật vạn vật hấp dẫn và viết biểu thức, giải thích các đại lượng?

Câu 2. (1,0 điểm) Dưới tác dụng của lực F = 2000N theo phương ngang. Một ô tô chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. Hệ số ma sát lăn giữa xe và mặt đường là 0,04. Lấy g = 10 (m/s2). Tính khối lượng của xe ?

Câu 3. (1,5 điểm) Đặt một quả cầu khối lượng m = 2kg tựa trên hai mặt phẳng tạo với mặt nằm ngang các góc α1 = 30º, α1 = 60º như hình vẽ. Hãy xác định áp lực của mặt cầu lên hai mặt phẳng đỡ Bỏ qua ma sát và lấy g = 10m/s2.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A B A C C D D B
Câu 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án D B B C A B A

Phần tự luận

Câu 1: (1,0 điểm)

1) Định luật. (0,75 điểm) Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2) Hệ thức: (0,75 điểm) Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Trong đó:

m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm

r là khoảng cách giữa hai chất điểm (m)

G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hằng số hấp dẫn và không đổi đối với mọi vật.

Câu 2: (1,5 điểm)

(0,25 điểm) Cho biết: F = 2000 (N), μ = 0,04, lấy g = 10 (m/s2), a = 0 Tìm m = ?

(0,25 điểm) Giải: Áp dụng định luật II Niu Tơn: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Với Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

(0,25 điểm) Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

(0,25 điểm):

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

(0,25 điểm): Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Lực ma sát: Fms = μN = μ.m.g (b)

(0,25 điểm) Thay (b) vào (a)

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 3: (1,0 điểm)

(0,25 điểm) Cho biết: m = 2(kg), α1 = 30º, α1 = 60º

Lấy g = 10 (m/s2) Tính: Nx = ?; Ny = ?

Chọn trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

(0,25 điểm) Điều kiện cân bằng của vật

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

(0,25 điểm) Chiếu phương trình (*) lên trục Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án :

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

(0,25 điểm) Chiếu phương trình (*) lên trục Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án :

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Các đề kiểm tra Vật Lí lớp 10 có đáp án và thang điểm khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-thi-vat-li-10-hoc-ki-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa