Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 5)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

    Môn Vật Lí lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: “Một vật chuyển động thẳng đều trên đường ngang là do hợp lực tác dụng lên vật bằng không”. Đó là chuyển động tuân theo:

Quảng cáo

A. Định luật I Niu Tơn.

B. Định luật II Niu Tơn.

C. Định luật III Niu Tơn.

D. Định luật vạn vật hấp dẫn.

Câu 2: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì điều nào dưới đây là SAI:

A. Vec tơ gia tốc luôn hướng thẳng đứng từ trên xuống.

B. Vec tơ trọng lực luôn hướng thẳng đứng xuống.

C. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.

D. Độ lớn g luôn là một hằng số tại mọi nơi trên trái đất.

Câu 3: Cho 2 lực thành phần là Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án gọi F là hợp lực của 2 lực ấy. Độ lớn của lực F thỏa mãn điều kiện nào dưới đây:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án
Quảng cáo

Câu 4: Trong các công thức dưới đây công thức nào KHÔNG PHẢI của chuyển động tròn đều:(r là bán kính quỹ đạo chuyển động tròn, s là độ dài cung tròn, φ là góc quay)

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 5: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều thì điều nào dưới đây không đúng:

A. Véc tơ gia tốc cùng chiều vec tơ hợp lực tác dụng vào ô tô.

B. Véc tơ gia tốc cùng chiều vec tơ vận tốc của ô tô.

C. Độ lớn gia tốc của ô tô tỉ lệ thuận với khối lượng của ô tô.

D. Hợp lực tác dụng vào ô tô luôn khác không.

Câu 6: Công thức ĐÚNG của định luật III NIU TƠN là:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 7: Trong các công thức dưới đây, công thức nào mô tả đúng của chuyển động thẳng đều:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án
Quảng cáo

Câu 8: Khi viết về đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo thì điều nào dưới đây là SAI:

A. Lực đàn hồi có hướng luôn ngược chiều độ biến dạng.

B. Độ lớn lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng.

C. Lực đàn hồi của lò xo có phương dọc theo trục của lò xo.

D. Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện chỉ khi lò xo dãn.

Câu 9: Trong bài thực hành đo hệ số ma sát μ, để xác định góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang người ta dùng thiết bị nào trong các thiết bị dưới đây:

A. Ê ke đo độ và quả rọi.

B. Nam châm điện và quả rọi.

C. Thước thẳng và đồng hồ hiện số có cổng quang điện.

D. Nam châm điện và ê ke đo độ.

Câu 10: Một chất điểm chuyển động tròn đều thì điều nào dưới đây là SAI:

A. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật là vec tơ tổng hợp lực.

B. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật vuông góc với vec tơ gia tốc của vật.

C. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật vuông góc với vec tơ vận tốc của vật.

D. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật cùng hướng với vec tơ gia tốc của vật.

Câu 11: Chọn câu viết SAI khi viết về lực hấp dẫn:

A. Lực hấp dẫn là lực hút giữa 2 vật bất kì.

B. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng vào vật.

C. Độ lớn của lực hấp dẫn được tính theo công thức: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

D. Lực hấp dẫn có phương thuộc đường thẳng nối tâm 2 vật.

Câu 12: Một gói hàng cứu trợ được ném theo phương ngang với vận tốc là 20m/s ở độ cao 80m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của môi trường, lấy g = 10(m/s2). Thời gian gói hàng chuyển động cho đến khi chạm đất là:

A. 4s.      B. 2s.      C. √2 s      D. 2√10 s

Phần tự luận

Câu 1: (4,0 điểm) Một vật nặng 500 g đặt trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của lực kéo F theo phương ngang, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2, hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tính vận tốc của vật sau khi tác dụng lực là 5s? Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian ấy?

b. Tính lực ma sát tác dụng lên vật trong quá trình chuyển động? Tính lực F?

c. Sau 5 giây người ta đột ngột đổi chiều lực F ngược lại nhưng độ lớn không đổi. Nếu xét chuyển động của vật khi chưa đổi chiều thì quãng đường của vật đi được trong suốt quá trình chuyển động là bao nhiêu?

Câu 2: (3,0 điểm) Một lò xo có độ cứng k = 40 N/m, khối lượng không đáng kể được treo theo phương thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2. Đầu dưới của lò xo treo vật m = 100g.

a. Xác định độ biến dạng của lò xo khi vật m cân bằng?

b. Nếu tác dụng vào vật m thêm một lực F theo phương thẳng đứng ta thấy, vật m cân bằng thì lò xo bị nén 2cm. Xác định vec tơ lực F?

c. Nếu người ta cho m quay đều trong mặt phẳng ngang xung quanh một trục thẳng đứng qua điểm treo lò xo thì thấy trục của lò xo luôn hợp với phương thẳng đứng một góc là 45º và chiều dài của lò xo là 40 cm. Tính thời gian để vật m quay được một vòng?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D A D C B
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án A D A B C A

Phần tự luận

Câu 1: (4,0 điểm)

a) (1,25đ)

- Chọn hệ quy chiếu, trục tọa độ, mốc thời gian, vẽ hình biểu diễn trục toạ độ. (0,25 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

b) (1,75đ)

- Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng vào vật. (0,25 điểm)

- Viết PT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Chiếu PT vectơ lên phương của vec tơ Q (0,25 điểm)

- Theo ĐL 3 Niu Tơn: N = Q = m.g (0,5 điểm)

- ADCT:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

- Chiếu PT vec tơ lên phương của vec tơ F

- Tính:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

c) (1,0đ)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

d) (1,0đ)

- Khi đổi chiều của lực F thì gia tốc chuyển động của vật sau đó là:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Quãng đường vật đi trong giai đoạn 1:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Quãng đường vật đi trong giai đoạn 2:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Tổng quãng đường vật đi được là: s = s1 + s2 ≈ 2,73(m) (0,25 điểm)

Câu 2: 3,0 điểm)

a) (1 điểm)

- Phân tích lực cho m, vẽ hình biểu diễn các lực. (0,25 điểm)

- Viết PT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

- Vậy khi m cân bằng thì lò xo dãn 2,5 cm.

b)

- Theo định luật 2 Niu Tơn ta có: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Chiếu PT vec tơ lên phương của trọng lực ta có:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Vị trí cân bằng của vật trùng với vị trí lò xo không biến dạng nên Fdh = 0

⇒ F = -P = -mg = -0,1.10 = -1(N) (0,5 điểm)

- Vậy lực F tác dụng vào vật hướng thẳng đứng từ dưới lên, có độ lớn là 1 N.

c)

- Ta có: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Vì vật m chuyển động quay trong mặt phẳng ngang nên Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Có: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Xét: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

Các đề kiểm tra Vật Lí lớp 10 có đáp án và thang điểm khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-thi-vat-li-10-hoc-ki-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa