Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Quảng cáo

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

Câu 2: Các chất trong hỗn hợp nào sau đây đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3?

A. Axetilen, benzen, butilen.

B. Etilen, butađien, but – 1 – in.

C. But – 1 – in, propin, etilen.

D. But – 1 – in, propin, axetilen.

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Vậy A, B, C, D lần lượt là:

A. etin, benzen, xiclohexan, hex – 1 – en.

B. etin, vinyl axetilen, isobutilen, poliisobutilen.

C. etin, vinyl axetilen, butađien, poli butađien.

D. etin, vinyl axetilen, butan, but – 2 – en.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1, 2 – đibrombutan?

A. But – 1 – en.      B. Butan.

C. But – 1 – in.      D. Buta - 1, 3 – đien.

Câu 5: Đốt cháy chất nào sau đây cho nCO2 = nH2O ?

A. CH4.      B. C2H4.

C. C3H4.      D. C6H6.

Câu 6: Áp dụng quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp vào trường hợp nào sau đây?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

C. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 7: Cho 0,448 lít hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 0,112 lít khí thoát ra. Biết các thể tích khí đo ở đktc, thành phần % thể tích khí metan có trong hỗn hợp là

A. 25%.      B. 50%.

C. 60%.      D. 37,5%.

Câu 8: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol?

A. CH ≡ C − CH2 − CH3.

B. CH2 = CH − C ≡ CH.

C. CH ≡ C − C ≡ CH.

D. CH3 − C ≡ C − C ≡ CH.

Quảng cáo

Câu 9: Cho m gam propin phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/ NH3 thấy xuất hiện 1,47 gam kết tủa vàng. Giá trị của m là:

A. 0,2.      B. 0,4.

C. 0,6.      D. 0,8.

Câu 10: Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở có thể là ankan, anken, ankin và ankađien. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được nCO2 = nH2O X không thể gồm:

A. ankan và anken.

B. ankan và ankađien.

C. ankan và ankin.

D. hai anken.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách phân biệt 3 bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: etan, propilen, axetilen.

Câu 2: Cho một ankan X thực hiện phản ứng thế với Clo tỉ lệ 1 : 1 thu được sản phẩm chứa 33,33% clo về khối lượng.

a/ Xác định công thức phân tử của X.

b/ Biết X phản ứng với Cl2 (tỉ lệ 1 : 1) chỉ thu được 3 sản phẩm monoclo. Xác định CTCT của X?

Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Tính hiệu suất của phản ứng hiđro hóa.

Câu 4: Hỗn hợp X gồm axetilen và 2 ank – 1 – in. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 thu được m + 55,64 gam hỗn hợp kết tủa. Mặt khác đốt m gam hỗn hợp X thu được 55,44 gam CO2 và 15,48 gam nước. Tính phần trăm khối lượng axetilen trong hỗn hợp.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A C D C A B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A D A C B A

Câu 1:

- Ankan có CTPT C5H12 có 3 đồng phân là n – pentan; 2 – metylbutan; 2,2 – đimetylpropan.

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- But – 1 – in, propin, axetilen là các ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch nên tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 4:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

- C2H4 là anken, khi đốt cháy sẽ thu được nCO2 = nH2O.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Có thể áp dụng quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp cho phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

- Chọn đáp án D.

Câu 7:

- Do dung dịch brom dư, nên khí thoát ra là metan.

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

- Chọn đáp án A.

Câu 8:

   CH ≡ C − C ≡ CH có hai liên kết ba ở hai đầu mạch nên có thể phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol.

- Chọn đáp án C.

Câu 9:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

   m = 0,01.40 = 0,4 gam.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

- Có:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

- Vậy X không thể gồm ankan và anken.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng bình mất nhãn

- Dùng dd AgNO3/NH3 nhận ra axetilen nhờ kết tủa vàng nhạt. (etan và propilen không hiện tượng).

   C2H2 + 2AgNO3 +2NH3 → C2Ag2↓ + 2NH4NO3.

- Sục lần lượt 2 khí còn lại vào dd Br2: thấy mất màu dd brom là propilen, còn lại không hiện tượng là etan.

   CH2 = CH - CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr - CH3.

Câu 2:

a. Gọi CTPT của ankan là CnH2n + 2 (n ∈ N*)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

   ⇒ n = 5

   ⇒ CTPT của X là: C5H12

b. Do X + Cl2 (as, 1:1) thu được 3 sản phẩm thế nên CTCT của X là:

   CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3.

- Viết PTHH X + Cl2 tạo ra 3 sản phẩm thế.

Câu 3:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

nên ban đầu nH2 = nC2H2 (đặt = x mol)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

- Dùng công thức:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

- Vậy: H = 50%.

Câu 4:

- Gọi số mol axetilen là x, số mol hai ank – 1 – in là y (mol). Theo phương trình phản ứng cháy ta có:

   nankin = nCO2 - nH2O

   ⇔ x + y = 1,26 - 0,86 = 0,4     (1)

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

- Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng có:

   214x+107y = 55,64     (2)

- Từ (1) và (2) có x = 0,12; y = 0,28.

- Vậy:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa