Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3g CO2 và 4,5g H2O. Giá trị của m là:

Quảng cáo

A. 1g.      B. 1,4g.

C. 2g.      D. 1,8g.

Câu 2: Khi cho hỗn hợp gồm: buta – 1,3 – đien; butilen; butin tác dụng hoàn toàn với hiđro ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác thu được sản phẩm là

A. butan.      B. isobutan.

C. isobutilen.      D. pentan.

Câu 3: Cho dãy chuyển hoá sau: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Công thức phân tử của B là:

A. C4H6 .      B. C2H5OH.

C. C4H4 .      D. C4H10.

Câu 4: Có các mệnh đề sau:

(a) Ankan từ C4H10 trở đi có đồng phân mạch cacbon.

(b) Ankađien không có đồng phân hình học.

(c) Tất cả các ankin đều phản ứng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

(d) Ankađien không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

- Số mệnh đề đúng là:

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

Câu 5: Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân là anken?

A. 2.      B. 3.

C. 4.      D. 5.

Câu 6: Đốt cháy số mol như nhau của hai hiđrocacbon mạch hở thu được số mol CO2 như nhau, còn tỉ lệ số mol H2O và CO2 của chúng tương ứng là 1 : 1,5. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Hai hiđrocacbon đều là ankan.

B. Hai hiđrocacbon có thể là ankan và anken.

C. Hai hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C.

D. Hai hiđrocacbon là C2H6 và C2H4.

Câu 7: Hiđro hóa propin bằng lượng hiđro dư với xúc tác Pd/ PbCO3 đun nóng cho sản phẩm chính là:

A. propilen.        B. propan.

C. xiclopropan.      D. anlen.

Câu 8: But – 1 – en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là:

A. 1 – brombuten.      B. 2 – brombuten.

C. 1 – brombutan.      D. 2 – brombutan.

Quảng cáo

Câu 9: Chất nào sau đây phản ứng được với AgNO3 (trong dung dịch NH3) theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol?

A. Axetilen.      B. Vinylaxetilen.

C. But – 1 – in.      D. Propin.

Câu 10: Axetilen dễ cho phản ứng thế hơn etilen vì lí do nào sau đây?

A. Vì phân tử axetilen không bền bằng etilen.

B. Vì phân tử axetilen có 2 liên kết pi còn phân tử etilen chỉ có 1 liên kết pi.

C. Vì nguyên tử H bên cạnh liên kết ba trong phân tử axetilen linh động hơn nguyên tử hiđro bên cạnh liên kết đôi trong phân tử etilen.

D. Vì nguyên tử H trong axetilen ít linh động hơn nguyên tử hidro trong etilen.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế metan từ natri axetat (CH3COONa), ancol etylic (C2H5OH) từ etilen (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ).

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích gồm C2H2 và C2H6 thu được H2O và CO2 có tỉ lệ số mol là 1 : 1. Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 3: Cho 2,24 lít hỗn hợp gồm 2 anken kế tiếp trong dãy đồng đẳng vào bình đựng 100g dung dịch brom 10% sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình dung dịch brom tăng 2,94g. Xác định công thức của 2 anken.

Câu 4: Một hỗn hợp khí (X) gồm 1 ankan, 1 anken và 1 ankin có thể tích 1,792 lít (ở đktc) được chia thành 2 phần bằng nhau:

   + Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư AgNO3/ NH3 sau phản ứng thu được 0,735g kết tủa và thể tích hỗn hợp khí giảm 12,5%.

   + Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thì thấy có 12 gam kết tủa.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B A C A C
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C A D A C

Câu 1:

   m = mC + mH = nCO2.12 + nH2O.2 = 0,075.12 + 0,25.2 = 1,4 gam.

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Chọn đáp án A.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Câu 3:

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Câu 4:

- Mệnh đề đúng là “Ankan từ C4H10 trở đi có đồng phân mạch cacbon”.

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Có 4 đồng phân là:

   but – 1 – en,

   cis – but – 2 – en,

   trans – but – 2 – en,

   metylpropen.

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

- Đốt cháy số mol như nhau của hai hiđrocacbon thu được số mol CO2 như nhau nên hai hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Khi dùng xúc tác Pd/ PbCO3, propin chỉ cộng một phân tử hiđro để tạo thành anken là propilen.

- Chọn đáp án A.

Câu 8:

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

   (sản phẩm chính: 2 – brombutan).

Câu 9:

- Chọn đáp án A.

- Axetilen vì axetilen có 2 nguyên tử H liên kết trực tiếp với nguyên tử C liên kết ba đầu mạch.

Câu 10:

- Chọn đáp án C.

- Vì nguyên tử H bên cạnh liên kết ba trong phân tử axetilen linh động hơn nguyên tử hiđro bên cạnh liên kết đôi trong phân tử etilen.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PT 1 điểm, sai điều kiện hoặc thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

- Gọi số mol C2H2 và C2H6 lần lượt là a và b (mol), đặt C2H2 và C2H6 tương ứng với một hiđrocacbon là Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

- Ta có PTHH:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

- Vậy phần trăm thể tích mỗi khí trong hh ban đầu là 50% và 50%.

Câu 3:

- Đặt 2 anken là: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

- Xác định được anken dư, brom hết (trong đó (pư) = 0,0625 mol)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

- Vậy 2 anken là C3H6 và C4H8.

Câu 4:

- Trong mỗi phần: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

- Vậy: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

   + Nếu X là axetilen thì khối lượng kết tủa là 1,2 gam (trái với giả thiết).

   + X khác axetilen, ta có:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

   ⇒ 0,005.(14n + 105) = 0,735 n = 3.

- Vậy ankin là propin (C3H4).

- Lại có:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 2)

- Vậy hai chất còn lại là propan (C3H8) và propen (C3H6).

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa