Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phản ứng thế giữa 2 - metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?

Quảng cáo

A. 2.      B. 3.

C. 4.      D. 5.

Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là

A. 6,3.      B. 13,5.

C. 18,0.      D. 19,8.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm etilen và axetilen. Để tách riêng từng hóa chất trong X dùng cặp hóa chất là:

A. dd Br2, H2.

B. dd KMnO4, HCl.

C. dd AgNO3/ dd NH3, dd HCl.

D. O2, AgNO3/ dd NH3.

Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm các chất sau: but – 1 – en, buta – 1, 3 – đien, vinylaxetilen, isobutilen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 5: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su buna (1) là: etilen (2), metan (3), ancol etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Hãy sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế.

A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1.

B. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1.

C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1.

D. 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1.

Câu 6: Tên thông thường của CH2 = CH – CH = CH2

A. anlen.      B. butađien.

C. butilen.      D. buten.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon mạch hở thu được nCO2 = nH2O . Hiđrocacbon đó có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankan hoặc ankin.

B. Ankin hoặc ankađien.

C. Anken hoặc xicloankan.

D. Anken hoặc aren.

Câu 8: Axetilen tác dụng với HCl có xúc tác HgCl2 ở nhiệt độ 150 - 200°C thu được sản phẩm là:

A. CH2 = CHCl

B. CH3 - CHCl2

C. CH2Cl - CH2Cl

D. CCl3 - CH3

Quảng cáo

Câu 9: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

A. 2.      B. 1.

C. 3.      D. 4.

Câu 10: A là hiđrocacbon mạch thẳng có C ≥ 2 tác dụng với dd AgNO3/ NH3 theo tỉ lệ mol là 1 : 1 tạo kết tủa màu vàng. Vậy A là:

A. hiđrocacbon có 1 nối 3 ở đầu mạch khác C2H2.

B. hiđrocacbon có 2 nối ba đầu mạch.

C. ankin có 1 nối ba đầu mạch.

D. ankin có 2 nối 3 đầu mạch.

II. Phần tự luận

Câu 1: Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Etan tác dụng với Cl2 (đk: as, 1:1)

b/ Propilen tác dụng với H2 (đk: Ni, t°)

c/ Etilen tác dụng với H2O (xt: H+)

d/ Trime hóa axetilen (đk: bột C, 600°C)

e/ Trùng hợp buta - 1,3 - đien (đk: t°, p, xt)

f/ Sục axetilen vào dd AgNO3/ NH3

Câu 2: Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan để điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H2 bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân metan.

Câu 3:

1/ Đốt cháy a (g) 1 anken A mạch hở thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Mặt khác a (g) A làm mất màu vừa đủ 8 gam brom.

a. Xác định CTPT của A?

b. Xác định CTCT của A, biết A tác dụng với HBr chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất.

2/ Hỗn hợp B gồm etan, etilen và propin. Cho 12,24 gam B tác dụng với lượng dư AgNO3/ NH3 sau phản ứng thu được 14,7 gam kết tủa. Mặt khác 4,256 lít khí B ở đktc phản ứng vừa đủ với 140 ml dung dịch brom 1M. Tính khối lượng từng chất trong 12,24 gam B (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A C D C C A
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A B C A B A

Câu 1:

- Phản ứng thế giữa 2 - metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho 4 sản phẩm thế.

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

   = 0,35 + 0,75 = 1,1 mol.

   → x = 1,1.18 = 19,8 gam.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 4:

- Các chất khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan là but – 1 – en, buta – 1, 3 – đien, vinylaxetilen.

- Chọn đáp án C.

Câu 5:

- Chọn đáp án A.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 6:

- Tên thông thường của CH2 = CH – CH = CH2 là butađien.

- Chọn đáp án B.

Câu 7:

- Anken hoặc xicloankan (CTTQ: CnH2n) khi đốt cháy thu được nCO2 = nH2O .

- Chọn đáp án C.

Câu 8:

- Khi có xúc tác HgCl2 ở nhiệt độ 150 - 200°C axetilen phản ứng với HCl sinh ra dẫn xuất monoclo của anken là CH2 = CHCl.

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Anken C4H8 có một đồng phân cấu tạo khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất là but – 2 – en.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Chọn đáp án A

- Hiđrocacbon có 1 nối 3 ở đầu mạch khác C2H2.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

a/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

b/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

c/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

d/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

e/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

f/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Tổng số mol khí sau phản ứng: 1+ 2a (mol)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Vậy hiệu suất phản ứng: H = 80%.

Câu 3:

a. nCO2 = 0,2 mol,

- Gọi CTPT của A anken A là CnH2n (n≥2, n∈N*)

   nA= nBr2 = 0,05mol

   ⇒ nCO2 : nA = 4

   ⇒CTPT của A là C4H8

b. Do A + HBr thu được 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất nên CTCT của A là:

   CH3 – CH = CH - CH3

- Gọi số mol C2H6, C2H4, C3H4 có trong 12,24 gam hỗn hợp X lần lượt là x; y; z. Khi đó ta có:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Gọi số mol C2H6, C2H4, C3H4 có trong 4,256 lít hỗn hợp X lần lượt là kx; ky; kz. Khi đó ta có:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Lấy:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Từ (1), (3), (5) giải hệ được:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Vậy khối lượng C2H6, C2H4, C3H4 lần lượt là: 6g; 2,24 g và 4g.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa