Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Clo hoá một ankan thu được một dẫn xuất monoclorua có tỉ khối hơi so với H2 là 39,25. CTPT của ankan là

Quảng cáo

A. C2H6.      B. C3H8.

C. C4H10.      D. C5H12.

Câu 2: Để phân biệt CH4, C3H6, C2H2 dùng cặp hoá chất

A. H2, dd Br2.

B. KMnO4, dd Br2.

C. dd Br2, AgNO3/ NH3.

D. O2, AgNO3/ NH3.

Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 3 ankin đi qua bình đựng nước brom, thấy làm mất màu dung dịch chứa tối đa 16 gam brom. Tổng số mol của 3 ankin là:

A. 0,025.      B. 0,05.

C. 0,075.      D. 0,1.

Câu 4: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

A. 2 – metylpropen và but – 1 – en.

B. propen và but – 2 – en.

C. eten và but – 2 – en.

D. eten và but – 1 – en.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 5: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. benzen; isopren; but – 1 – en.

B. eten; propilen; buta – 1, 3 – đien.

C. 1, 2 – điclopropan; vinylaxetilen; benzen.

D. buta – 1, 3 – đien; benzen; but – 2 – en.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng một dãy đồng đẳng thu được nCO2 > nH2O . Hai hiđrocacbon đó có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankan.      B. Anken.

C. Ankin.      D. Parafin.

Câu 7: Cho buta – 1,3 – đien phản ứng với dd brom không thu được sản phẩm là:

A. 3,4 – đibrom – but – 1 – en.

B. 1,4 – đibrom – but – 2 – en.

C. 1,2,3,4 – tetrabrombutan.

D. 1,1 – đibrombutan.

Câu 8: Ankin nào sau đây có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3?

A. Butađien.

B. Axetilen.

C. Vinylaxetilen.

D. Axetilen và vinylaxetilen.

Quảng cáo

Câu 9: Có thể phân biệt nhanh 2 đồng phân mạch hở, chứa một liên kết ba của C4H6 bằng thuốc thử là:

A. dung dịch HCl.

B. dung dịch AgNO3/ NH3.

C. dung dịch Br2.

D. dung dịch KMnO4.

Câu 10: Phân tử khối trung bình của PE là 420 000 đvC. Hệ số polime hóa của PE là:

A. 12 000.      B. 13 000.

C. 15 000.      D. 17 000.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế etilen từ ancol etylic (C2H5OH), polietilen từ etilen (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ).

Câu 2: X, Y, Z là 3 hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MZ = 2MX. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M được m gam kết tủa. Tính m.

Câu 3: Cho 1,14 gam hỗn hợp (G) gồm 2 ankin X và Y (MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp vào dd brom dư đến hoàn toàn thấy có 8 gam Br2 phản ứng.

   a. Xác định CTPT của 2 ankin?

   b. Nếu cho 1,14 gam hỗn (G) trên vào dd AgNO3/ NH3 dư thì thu được 2,205 gam kết tủa vàng nhạt. Xác định CTCT của X và Y?

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên cần V m3 khí thiên nhiên ở đktc. Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%. Tính giá trị của V.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B C B C B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C D B B C

Câu 1:

   MCnH2n+1Cl = 39,25.2 = 78,5 ⇒ n = 3.

- Vậy ankan là C3H8. Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Dùng dung dịch Br2 phân biệt được CH4 (không làm mất màu dd Br2), hai khí còn lại dùng AgNO3/ NH3 (C2H2 phản ứng tạo kết tủa vàng, C3H6 không phản ứng).

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Số mol ankin = 1/2 số mol brom = 0,05 mol.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Câu 5:

- Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là eten; propilen; buta – 1, 3 – đien.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Khi đốt cháy ankin (CTTQ:CnH2n - 2) thu được nCO2 > nH2O.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Butađien có thể cộng brom theo các vị trí 1,2; 1,4 hoặc cộng đồng thời vào hai liên kết đôi tạo các sản phẩm là 3,4 – đibrom – but – 1 – en; 1,4 – đibrom – but – 2 – en; 1,2,3,4 – tetrabrombutan.

- Chọn đáp án D.

Câu 8:

- Axetilen là ankin có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3.

- Chọn đáp án B.

Câu 9:

- Có thể phân biệt nhanh 2 đồng phân mạch hở, chứa một liên kết ba của C4H6 bằng thuốc thử là dung dịch AgNO3/ NH3 vì C4H6 có hai đồng phân ankin là but – 1 – in và but – 2 – in trong đó chỉ có but – 1 – in tác dụng được.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Hệ số polime hóa của PE là:

   420 000 : 28 = 15 000.

- Chọn đáp án C.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, không cân bằng, thiếu điều kiện trừ ½ số điểm mỗi PT.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Câu 2:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy MX = 28, X là C2H4 → Y là C3H6.

- Bảo toàn nguyên tố C có (mol).

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Khối lượng kết tủa là 19,7 gam.

Câu 3:

a/ nBr2 = 0,05 mol; gọi CTPT chung G là:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Ta có:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

   ⇒ 2 ankin là C3H4 và C4H6

b/ Lập hệ giải được:

   nC3H4 = 0,015mol, nC4H6 = 0,01mol

- Tính được mC3H3Ag = 2,205g = m

   ⇒ Chỉ có C3H4 tác dụng với AgNO3/ NH3, C4H6 không tác dụng

- CTCT: CH ≡ C - CH3, CH3 – C ≡ C - CH3

Câu 4:

- Ta có sơ đồ:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Khối lượng CH4 cần dùng:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Số mol CH4 cần dùng:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy V khí thiên nhiên:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa