Bộ Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 Học kì 2 có đáp án (16 đề)Bộ Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 Học kì 2 có đáp án (16 đề)

Phần dưới là danh sách Bộ Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 Học kì 2 có đáp án (16 đề) gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì 2. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 12.

Mục lục Đề thi Học kì 2 Tin học 12

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài kiểm tra Giữa kì I

Bài 1.(2 điểm) Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

(Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12)

Bài 2.(1 điểm) Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng mẫu sau:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

Bài 3.(1 điểm) Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Bài 4.(2 điểm) Lọc ra các bạn nữ trong lớp.

Bài 5.(2 điểm) Lọc ra các học sinh có điểm trung bình dưới 5.0.

Bài 6.(2 điểm) Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1.(1.5 điểm) Khởi động Access, tạo CSDL với tên QLHANG_HOA, trong CSDL này tạo các bảng có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên bảng Tên trường Khóa chính Kiểu dữ liệu
NHAN_VIEN MaNV Key Text
HoDem Text
Ten Text
GT Text
NGAYSINH Date/Time
PHONG_BAN MaPB Key Text
TenPB Text
LUONG ID Key Text
MaNV Text
MaPB Text
LuongCB Currency
HeSo Number

Bài 2.(1 điểm) Thiết lập các mối liên kết giữa các bảng.

Bài 3.(1.5 điểm) Nhập dữ liệu vào ba bảng với nội dung sau:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Bài 4. Tạo mẫu hỏi đáp ứng các yêu cầu sau:

a)(1.5 điểm) Liệt kê và sắp theo thứ tự họ đệm, tên, ngày sinh, lương cơ bản, hệ số của các nhân viên phòng hành chính.

b)(1.5 điểm) Thống kê họ đệm, tên các nhân viên nam có lương cơ bản trên 500.

c)(1.5 điểm) Thống kê lương cơ bản trung bình của các nhân viên theo giới tính.

d)(1.5 điểm) Hiển thị họ đệm, tên, lương của các nhân viên phòng kinh doanh

Biết: Lương = Lương cơ bản * Hệ số.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975     B. 2000    C. 1995     D. 1970

Câu 2: Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp    B. Mô hình cơ sở quan hệ

C. Mô hình dữ liệu quan hệ    D. Mô hình hướng đối tượng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo cấu trúc bảng     B. Chọn khoá chính

C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng     D. Nhập dữ liệu ban đầu

Câu 4: Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính     B. Tập các kiểu dữ liệu trong Access

C. Kiểu dữ liệu của một bảng     D. Tập các thuộc tính trong một bảng

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi     B. Thêm bản ghi mới    C. Kết xuất báo cáo    D. Xem dữ liệu

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu     B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo

C. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi     D. Tạo ra một hay nhiều bảng

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường

B. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau

C. Không làm thay đổi dữ liệu trên đĩa

D. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu ban đầu    B. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng

C. Thêm, xóa bản ghi     D. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

Câu 9: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

A. Là một đối tượng để nhập dữ liệu vào bảng.

B. Là một giao diện để hiển thị thông tin.

C. Là một dạng bộ lọc; có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ

D. Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó.

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

12-10-2007

12-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

A. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt

B. Không có thuộc tính tên người mượn

C. Quan hệ có một thuộc tính là phức hợp

D. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

C

D

A

B

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

A

B

C

C

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa