Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - 4 đề)Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - 4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - 4 đề). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975     B. 2000    C. 1995     D. 1970

Câu 2: Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp    B. Mô hình cơ sở quan hệ

C. Mô hình dữ liệu quan hệ    D. Mô hình hướng đối tượng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo cấu trúc bảng     B. Chọn khoá chính

C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng     D. Nhập dữ liệu ban đầu

Câu 4: Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính     B. Tập các kiểu dữ liệu trong Access

C. Kiểu dữ liệu của một bảng     D. Tập các thuộc tính trong một bảng

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi     B. Thêm bản ghi mới    C. Kết xuất báo cáo    D. Xem dữ liệu

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu     B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo

C. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi     D. Tạo ra một hay nhiều bảng

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường

B. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau

C. Không làm thay đổi dữ liệu trên đĩa

D. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu ban đầu    B. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng

C. Thêm, xóa bản ghi     D. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

Câu 9: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

A. Là một đối tượng để nhập dữ liệu vào bảng.

B. Là một giao diện để hiển thị thông tin.

C. Là một dạng bộ lọc; có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ

D. Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó.

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

12-10-2007

12-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

A. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt

B. Không có thuộc tính tên người mượn

C. Quan hệ có một thuộc tính là phức hợp

D. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

C

D

A

B

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

A

B

C

C

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1970    B. 1975    C. 2000     D. 1995

Câu 2: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

A. Bảng (Table)    B. Cột (Field)     C. Hàng (Record)     D. Báo cáo (Report)

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo liên kết giữa các bảng     B. Chọn khoá chính

C. Nhập dữ liệu ban đầu     D. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng

Câu 4: Khẳng định nào là đúng khi nói về khoá?

A. Khoá là tất cả các thuộc tính vừa đủ để phân biệt được các bảng

B. Khoá là một tập thuộc tính vừa đủ để phân biệt các bộ

C. Khoá chỉ là một thuộc tính trong bảng được chọn làm khoá

D. Khoá phải là các trường STT

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi     B. Thêm bản ghi mới     C. Kết xuất báo cáo    D. Xem dữ liệu

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều bảng     B. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu

C. Tạo ra một hay nhiều báo cáo    D. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau

B. Không làm thay đổi dữ liệu trên đĩa

C. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường

D. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu ban đầu    B. Thêm, xóa bản ghi

C. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp    D. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng

Câu 9: Thông thường các hệ QTCSDL cung cấp cách xem dữ liệu như:

A. Có thể xem toàn bộ bảng

B. Cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi

C. Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-02

TN-103

22-10-2007

25-10-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

5-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

A. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt

B. Không có thuộc tính tên người mượn

C. Quan hệ có một thuộc tính là phức hợp

D. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

A

C

B

B

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

A

C

D

D

D

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975     B. 2000     C. 1970     D. 1995

Câu 2: Khi cập nhật dữ liệu vào bảng, ta không thể để trống trường nào sau đây?

A. Khóa chính    B. Khóa và khóa chính

C. Trường bắt buộc điền dữ liệu    D. Tất cả các trường của bảng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Nhập dữ liệu ban đầu     B. Chọn khoá chính

C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng     D. Tạo cấu trúc bảng

Câu 4: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

A. Khai báo kích thước của trường

B. Tạo liên kết giữa các bảng

C. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

D. Câu A và C đúng

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi    B. Kết xuất báo cáo    C. Xem dữ liệu     D. Thêm bản ghi mới

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu     B. Tạo ra một hay nhiều bảng

C. Tạo ra một hay nhiều báo cáo     D. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau

B. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường

C. Không làm thay đổi dữ liệu trên đĩa

D. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu ban đầu    B. Thêm, xóa bản ghi

C. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng    D. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

Câu 9: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa bản ghi     B. Thêm bản ghi    C. Xoá bản ghi     D. Tất cả đáp án trên

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

12-10-2007

12-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

A. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt

B. Quan hệ có một thuộc tính là phức hợp

C. Không có thuộc tính tên người mượn

D. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

A

A

D

D

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

B

B

C

D

B

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975    B. 1970    C. 2000    D. 1995

Câu 2: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu     B. Các ràng buộc dữ liệu

C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu     D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo liên kết giữa các bảng     B. Chọn khoá chính

C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng     D. Nhập dữ liệu ban đầu

Câu 4: Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khóa. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Các khóa liên kết phải là khóa chính của mỗi bảng

B. Trong các khóa liên kết phải có ít nhất một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó

C. Trong các khóa liên kết có thể không có khóa chính nào tham gia

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi    B. Kết xuất báo cáo    C. Thêm bản ghi mới    D. Xem dữ liệu

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu     B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo

C. Tạo ra một hay nhiều bảng     D. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau

B. Không làm thay đổi dữ liệu trên đĩa

C. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn

D. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng    B. Nhập dữ liệu ban đầu

C. Thêm, xóa bản ghi     D. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

Câu 9: Chọn phát biểu sai về báo cáo:

A. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn

B. Báo cáo không thể xây dựng dựa trên các truy vấn

C. Báo cáo có thể đơn giản là danh sách một số bản ghi

D. Báo cáo là một đối tượng trong Access

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả

TV-02

TO-012

5-9-2007

30-9-2007

TV-02

TN-103

22-10-2007

25-10-2007

TV-04

TN-103

12-9-2007

15-9-2007

TV-02

TN-102

24-9-2007

5-10-2007

TV-01

TO-012

5-10-2007

Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?

A. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

B. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt

C. Không có thuộc tính tên người mượn

D. Quan hệ có một thuộc tính là phức hợp

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

D

D

B

C

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

C

D

A

B

A

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa