Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English - Cánh diều

Với bộ đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh 6 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 6.

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English - Cánh diều

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Explore English

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phonetics

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. 

1.

A. hear

B. near

C. fear

D. repeat

2.

A. gather

B. monthly

C. father

D. brother

3.

A. favorite

B. slight

C. fine

D. high

4.

A. cold

B. hold

C. close

D. cloth

Quảng cáo

II. Vocabulary and grammar:

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences. 

1. – “________ a nice T-shirt, Hoa!”     – “Thank you”.

A. How

B. What

C. Which

D. It

2. – “I’ve just received a present from my mother.” – “_____________”.

A. Really

B. Thank you

C. Congratulations

D. Well

Quảng cáo

3. He can’t swim ________he is afraid of water.

A. because

B. but

C. and 

D. so

4. At the weekend, we can play a________of badminton or join a football match.

A. sport

B. game

C. match        

D. sporty

5. This is the________restaurant I have ever known.

A. worst

B. baddest

C. badder       

D. worse

Quảng cáo

6. Many girls and women________ aerobics to keep fit.

A. play

B. went

C. do   

D. go

7. As it doesn’t snow in Viet Nam, we cannot____________skiing.

A. play

B. do

C. make          

D. go

8. London is one of the most interesting city I ____________.

A. ever visit

B. have ever visited

C. ever visited

D. will ever visit

III. Reading: 

Use the given words in the box to complete the following passage. There is ONE word you don’t need to use 

different              some                watch               sporty             go        

    listening                    do                play               chatting           

(1) _____________students in my school are very (2) _____________. They take part in (3) _____________activities after school. Some students usually (4) _____________football, table tennis or badminton. Others (5) _____________swimming or jogging in the park. Some students don't like sports. They often go home and (6) _____________television. Sometimes, they like (7) _____________to music or (8) _____________on the Internet.

IV. Writing:

Write complete sentences from the following sets of words and phrases. You can make all the necessary changes and additions.

1. you / ever / read / that / book?

___________________________________________________________

2. The USA / have / colour TV / 1953.

___________________________________________________________

3. The Eiffel Tower / most / famous building / Paris.

___________________________________________________________

4. Ngoc / never / be / to Ho Chi Minh City / before.

___________________________________________________________

ĐÁP ÁN

I.

1. D                 2. B                 3. A                 4. D

II.

1. B                 2. B                 3. A                 4. B

5. A                 6. C                 7. D                 8. B

III.

1. Some 

2. sporty

3. different

4. play

5. go

6. watch

7. listening

8. Chatting

IV. 

1. Have you ever read that book?

2. The USA had colour TV in 1953.

3. The Eiffel tower is the most famous building in Paris.

4. Ngoc has never been to Ho Chi Minh city before.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Tiếng Anh 6 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên