Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Trắc nghiệm - Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong ΔABC có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = ?

A. 180o

B. 360o

C. 120o

D. 90o

Câu 2: Nếu α là góc ngoài tại đỉnh A của ΔABC thì:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Câu 3: Tam giác ABC có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) thì số đo Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) là:

A. 100o

B. 70o

C. 80o

D. 60o

Câu 4: Cho ΔABC và ΔDEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ΔABC = ΔDEF ?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

C. AB = AC

D. AC = DF

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Quảng cáo

Câu 5: Cho Ot là tia phân giác của góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) (Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) là góc nhọn) . Lấy điểm M ∈ Ot, vẽ MA ⊥ Ox, MB ⊥ Oy (A ∈ Ox, B ∈ Oy )

a) Chứng minh: MA = MB.

b) Tia OM cắt AB tại I. Chứng minh: OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (4 điểm, mỗi câu đúng được 1,0 điểm).

Câu 1 2 3 4
Đáp án A B D D

Câu 1:

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 180o

Chọn đáp án A

Câu 2:

Theo tính chất góc ngoài của tam giác, nếu α là góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC thì Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) (góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó).

Chọn đáp án B

Câu 3:

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 180o (tổng ba góc trong tam giác ABC)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 180o - (70o + 50o) = 60o

Chọn đáp án D

Câu 4:

Xét ΔABC và ΔDEF có:

AB = DE

BC = EF

AC = DF

Do đó: ΔABC = ΔDEF (c - c - c)

Vậy ta cần thêm yếu tố AC = DF để hai tam giác ABC và DEF bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh.

Chọn đáp án D

Quảng cáo

II. Phần tự luận

- Vẽ đúng hình (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

- Ghi đúng giả thiết, kết luận (0,5 điểm)

GT

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) nhọn, Ot là tia phân giác của góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

M ∈ Ot: MA ⊥ Ox

MB ⊥ Oy (A ∈ Ox, B ∈ Oy)

OM cắt AB tại I

KL

a) MA = MB

b) OM là trung trực của AB

a) Chứng minh: MA = MB

Xét ΔAOM vuông tại A và ΔBOM vuông tại B có:

OM: cạnh huyền chung

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) (Ot là tia phân giác của góc xOy)

Do đó: ΔAOM = ΔBOM (cạnh huyền – góc nhọn) (2 điểm)

Vậy MA = MB (hai cạnh tương ứng) (0,5 điểm)

b/ Chứng minh : OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB

Xét ΔAOI và ΔBOI có:

OA = OB ( ΔAOM = ΔBOM )

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) (Ot là tia phân giác của góc xOy)

OI: cạnh chung

Do đó: ΔAOI = ΔBOI (c - g - c) (1 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1), IA = IB (1) (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 180o (hai góc kề bù)

Nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 90o

Hay OM ⊥ AB (2) (0,5 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB. (0,5 điểm)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 1: Chọn câu đúng.

A. Hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì bằng nhau.

B. Một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân.

C. Góc ngoài của tam giác bằng tổng của hai góc trong.

D. Một tam giác có ba cạnh lần lượt là 2; 4; 6 thì tam giác đó là tam giác vuông.

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm; BC = 10 cm. Thì độ dài cạnh AC là:

A. 16cm

B. 4 cm

C. 6 cm

D. 8 cm

Câu 3: Bộ ba số đo nào dưới đây là số đo của ba góc trong tam giác vuông cân?

A. 35o; 35o; 120o

B. 90o; 45o; 45o

C. 55o; 55o; 55o

D. 90o; 90o; 40o

Câu 4: Trong hình bên số đo của góc x là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

A. 80o

B. 15o

C. 100o

D. 150o

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. Tam giác đều thì có ba góc đều bằng 60o.

B. Tam giác vuông có một góc nhọn bằng 45o là tam giác vuông cân.

C. Hai tam giác đều thì bằng nhau.

D. Tam giác cân có một góc bằng 60o là tam giác đều.

Câu 6: Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng định lí về tính chất góc ngoài của tam giác:

A. Góc ngoài của tam giác luôn lớn hơn góc trong của tam giác.

B. Gócngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác.

C. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

D. Góc ngoài của tam giác luôn nhỏ hơn góc trong của tam giác.

Câu 7: Cho hình vẽ sau:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

a) Tính độ dài các cạnh BH, AC và HC.

b) Chứng minh ΔABH = ΔACH.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bảng đáp án (mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D B C C C

Câu 1:

+) Hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì bằng nhau là sai, nhớ lại về 3 trường hợp bằng nhau của tam giác:

- Cạnh - cạnh - cạnh

- Cạnh - góc - cạnh

- Góc - cạnh - góc

+) Một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 45o thì tam giác đó là tam giác vuông cân, khẳng định này đúng vì:

Góc nhọn còn lại có số đo là: 90o - 45o = 45o (trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau)

Do đó tam giác vuông đã cho có hai góc nhọn bằng nhau, vậy tam giác trở thnahf tam giác vuông cân.

+) Góc ngoài của tam giác bằng tổng của hai góc trong, khẳng định này chưa chính xác vì theo định lý ta có: Góc ngoài của tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

+) Một tam giác có ba cạnh lần lượt là 2; 4; 6 thì tam giác đó là tam giác vuông, khẳng định này là sai vì 22 + 42 = 20 ≠ 36 = 62

Chọn đáp án B

Câu 2:

Tam giác ABC vuông tại A

Theo định lý Py-ta-go ta có: AB2 + AC2 = BC2

Suy ra AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64

Nên AC = 8 cm

Chọn đáp án D

Câu 3:

Ta có tam giác vuông cân có 1 góc vuông và hai góc nhọn còn lại bằng nhau và bằng 45o.

Chọn đáp án B

Câu 4:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Áp dụng định lý góc ngoài tam giác, ta có: x + 50o = 150o

Suy ra x = 150o - 50o = 100o

Chọn đáp án C

Câu 5:

+) Tam giác đều thì có ba góc đều bằng 60o là phát biểu đúng theo tính chất của tam giác đều

+) Tam giác vuông có một góc nhọn bằng 45o là tam giác vuông cân, đúng (xem câu 1)

+) Hai tam giác đều thì bằng nhau là sai vì hai tam giác đều thì có các cặp góc bằng nhau nhưng các cặp cạnh tương ứng chưa chắc đã bằng nhau.

+) Theo dấu hiệu nhận biết tam giác đều: Tam giác cân có một góc bằng 60o là tam giác đều.

Vậy đáp án C sai

Chọn đáp án C

Câu 6:

Định lý về tính chất góc ngoài của tam giác: Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Chọn đáp án C

Câu 7:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

a) +) Tam giác ABH vuông tại H, theo Py - ta - go ta có:

AB2 = AH2 + BH2

Suy ra BH2 = AB2 - AH2 = 52 - 42 = 9, nên BH = 3cm (1 điểm)

+) Theo hình vẽ, ta có AC = AB = 5cm (1 điểm)

+) Tam giác AHC vuông tại H, theo Py - ta - go ta có:

AC2 = AH2 + HC2

Suy ra HC2 = AC2 - AH2 = 52 - 42 = 9, nên HC = 3cm (1 điểm)

b) Xét tam giác ABH và tam giác ACH có:

AB = AC (= 5cm)

AH cạnh chung

BH = HC (= 3cm)

Vậy ΔABH = ΔACH (c - c - c) (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 1)

Câu 1: Tam giác ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 58o. Số đo góc B bằng:

A. 148o

B. 32o

C. 142o

D. 122o

Câu 2: Cho ΔABC có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) là tam giác:

A. Tam giác vuông

B. Tam giác nhọn

C. Tam giác tù

D. Tam giác cân

Câu 3: Tổng ba góc của một tam giác bằng

A. 90o

B. 180o

C. 45o

D. 80o

Câu 4: Cho ΔABC có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1); AB = 4,5 cm ; BC = 7,5 cm. Độ dài cạnh AC là:

A. 5,5 cm

B. 6 cm

C. 6,2 cm

D. 6,5 cm

Câu 5: Cho ΔABC cân ở A, có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) Góc B bằng bao nhiêu độ?

A. 44o

B. 27o

C. 22o

D. 30o

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng nhất

Hình bên, cho biết AB // CD và AB = CD

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Ta chứng minh được:

A. AD // BC

B. AD = BC

C. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Cho một tam giác vuông, trong đó các cạnh góc vuông dài 6 cm; 8 cm. Độ dài cạnh huyền là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 14 cm

D. 16 cm

Câu 8: Cho tam giác ABC. Các phân giác của góc B và C cắt nhau tại I. Biết Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 120o. Tính góc A?

A. 70o

B. 60o

C. 50o

D. 45o

Câu 9: Cho tam giác ABC có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) . Vẽ BD ⊥ AC (D ∈ AC); CE ⊥ AB

(E ∈ AB), BD cắt CE tại H. Biết AB = HC. Tính góc C?

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 80o

Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = AC và Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) có dạng đặc biệt nào:

A. Tam giác cân

B. Tam giác đều

C. Tam giác vuông

D. Tam giác vuông cân

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bảng đáp án (mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A B B C D A B B D

Câu 1:

Tam giác ABC vuông tại A nên ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o (trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o - 58o = 32o

Chọn đáp án B

Câu 2:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Câu 3:

Tổng ba góc trong tam giác bằng 180o

Chọn đáp án B

Câu 4:

Tam giác ABC vuông tại A (Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)), theo Py - ta - go ta có:

AB2 + AC2 = BC2

Suy ra AC2 = BC2 - AB2 = (7,5)2 - (4,5)2 = 36 nên AC = 6 cm

Chọn đáp án B

Câu 5:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

+) Nối A với C

Xét tam giác ABC và tam giác CDA có:

AB = CD

AC: cạnh chung

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) (AB // CD, hai góc ở vị trí so le trong)

Do đó: ΔABC = ΔCDA (c - g - c)

Suy ra AD = BC (hai cạnh tương ứng); Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) (hai góc tương ứng)

Có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1), mà hai góc này ở vị trí so le trong

Nên AD // BC

+) Tương tự: ΔADB = CBD (c - g - c)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) (hai góc tương ứng)

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Chọn đáp án D

Câu 7:

Áp dụng định lý Py - ta - go, bình phương độ dài cạnh huyền là:

62 + 82 = 100 = 102

Vậy độ dài cạnh huyền là 10cm.

Chọn đáp án A

Câu 8:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Câu 9:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Xét tam giác DHC và tam giác DAB cùng vuông tại D có:

AB = HC (gt)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1) (cmt)

Do đó: ΔDHC = ΔDAB (cạnh huyền - góc nhọn)

Suy ra DC = DB (hai cạnh tương ứng)

Nên tam giác DCB cân tại D, mà Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Do đó tam giác DCB vuông cân tại D

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Vậy Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Chọn đáp án B

Câu 10:

Tam giác ABC có AB = AC nên tam giác ABC cân tại A

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

Vậy tam giác ABC vuông cân tại A.

Chọn đáp án D

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 2)

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E. Đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F. Chứng minh rằng:

a) AD = EF

b) ΔADE = ΔEFC

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Vẽ hình đúng (1 điểm)

Giả thiết, kết luận đúng (1 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

GT

ΔABC, AD = BD

DE // BC (E ∈ AC)

EF // AB (F ∈ BC)

KL

a) AD = EF

b) ΔADE = ΔEFC

a) Xét tam giác DBF và tam giác EFD có:

FD: cạnh chung (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (DE // BF, hai góc so le trong) (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (BD // EF, hai góc so le trong) (0,5 điểm)

Do đó: ΔDBF = ΔEFD (g - c - g) (1 điểm)

Suy ra DB = EF (hai cạnh tương ứng) (0,5 điểm)

Mà DB = DA (D là trung điểm của AB) (0,5 điểm)

Nên DA = EF (đpcm) (0,5 điểm)

b) Vì DE // BC nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (hai góc đồng vị) (0,5 điểm)

Lại có EF // AB nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (hai góc đồng vị) (0,5 điểm)

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (1 điểm)

Xét tam giác ADE và tam giác EFC có

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (cmt)

AD = EF (câu a)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (EF // AB, hai góc đồng vị) (1 điểm)

Do đó: ΔADE = ΔEFC (g - c - g) (đpcm) (1 điểm)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học