Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm + Tự luận - Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm).

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) có số đo bằng 70o. Góc đối đỉnh với Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) có số đo là:

A. 90o

B. 140o

C. 70o

D. 150o

Câu 2: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O tạo thành 4 góc. Tổng số các cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt) là:

A. 3 cặp

B. 6 cặp

C. 9 cặp

D. 2 cặp

Câu 3: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng vuông góc với đoạn AB

B. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB

C . Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB

D. Đường thẳng vuông góc với AB tại A.

Quảng cáo

Câu 4: Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 5: Nếu c ⊥ a và b ⊥ a thì:

A. a // b

B. b // c

C. a ⊥ b

D. c ⊥ b

Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu a // c và b // c thì a // b

B. Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

C. Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a ⊥ b

D. Nếu a ⊥ c và b // c thì a ⊥ b

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Phát biểu định lý diễn tả bằng hình vẽ sau. Viết giả thiết và kết luận của định lý đó bằng ký hiệu.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2: (2 điểm)Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) = 60o. Tính số đo các góc xOy’; x’Oy’; x’Oy?

Câu 3: (2 điểm) Cho hình vẽ. Biết a // b ; Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1). Tính số đo của góc B và góc D?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 4: (1 điểm) Cho hình vẽ, biết Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1). Chứng tỏ: Ax // Cy.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D C A B C

Câu 1:

Góc đối đỉnh với Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) có số đo chính bằng Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) và bằng 70o (Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau).

Chọn đáp án C

Câu 2:

Theo định nghĩa, hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh.

Chọn đáp án D.

Câu 3:

Đường trung trực của đoạn thẳng AB là đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo

Câu 4:

Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a”.

Chọn đáp án A.

Câu 5:

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) ⇒ b // c

Chọn đáp án B

Câu 6:

+ Nếu a // c và b // c thì a // b đúng (theo tính chất ba đường thẳng song song)

+ Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b đúng (theo quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

+ Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a ⊥ b sai, vì a // b

+ Nếu a ⊥ c và b // c thì a ⊥ b là đúng (theo quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án C.

II. Phần tự luận: (7 điểm).

Câu 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Định lí: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. (1 điểm)

GT

a, b phân biệt

a ⊥ c, b ⊥ c

KL

a // b

(1điểm)

Câu 2:

Vẽ hình đúng (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 4:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía

Do đó Ax // Bz

Mà Bz // Cy

Vậy Ax // Cy (đpcm). (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm + Tự luận - Đề 2)

I . Phần trắc nghiệm khách quan: (3đ)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì

A . Bù nhau.

B. Phụ nhau.

C. Bằng nhau.

D. Cùng bằng 90o.

Câu 2: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có

A. 0 góc vuông.

B. 1 góc vuông.

C . 2 góc vuông.

D. 3 góc vuông.

Câu 4: Đường thẳng xy là trung trực của đoạn thẳng MN khi

A. xy đi qua điểm I của MN.

B. xy ⊥ MN.

C. xy ⊥ MN tại I và IM = IN.

D. xy // MN và IM = IN.

Câu 5: Qua 1 điểm ở ngoài đường thẳng cho trước, ta vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6: Số điểm chung của hai đường thẳng song song là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3.

Câu 7: Nếu a // b và a // c thì

A . b // c.

B . a ⊥ c.

C b ⊥ c.

D. b ≡ c.

Câu 8: Nếu a ⊥ b và a // c thì

A. a // b.

B. b // c.

C. a ⊥ c.

D. b ⊥ c.

Câu 9: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì

A. a ⊥ c.

B. a // c.

C. a // b.

D. c // b.

Câu 10: Trên hình dưới, cặp góc so le trong là

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 11: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

A. Cặp góc đồng vị bù nhau.

B. Cặp góc trong cùng phía bằng nhau.

C. Cặp góc so le trong bằng nhau.

D. Cặp góc so le ngoài bù nhau.

Câu 12: Để chứng minh "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” với các bước lập luận sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Sắp xếp lại các bước lập luận để được chứng minh đúng

A.(1),(2) → (3) → (4).

B.(1),(3) → (2) → (4).

C.(2),(4) → (1) → (3).

D.(3),(2) → (1) → (4).

II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB, nói rõ cách vẽ.

Câu 2: (3,0 điểm)

Cho hình bên: Biết a // b. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

a) Nêu giả thiết, kết luận

b)Tính số đo của Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2).

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 3: (2,0 điểm) Cho hình sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Biết a // b ; Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Tính góc AOB ?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,25 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C B B C A A A D B B C C

Câu 1:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Theo lý thuyết, hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh.

Chọn đáp án B.

Câu 3:

Theo định nghĩa: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có 1 góc vuông.

Chọn đáp án B.

Câu 4:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Do đó đường thẳng xy là trung trực của đoạn thẳng MN khi xy ⊥ MN tại I và IM = IN.

Chọn đáp án C.

Câu 5:

Theo tiên đề Ơ - clít: "Qua 1 điểm ở ngoài đường thẳng cho trước, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước."

Chọn đáp án A.

Câu 6:

Hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.

Chọn đáp án A.

Câu 7:

Theo quan hệ giữa ba đường thẳng song song

Ta có: a // b và a // c, suy ra b // c.

Chọn đáp án A.

Câu 8:

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án D.

Câu 9:

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án B.

Câu 10:

Góc A1 so le trong với góc B2.

Chọn đáp án B.

Câu 11:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Cặp góc đồng vị bằng nhau.

+ Cặp góc trong cùng phía bù nhau.

+ Cặp góc so le trong bằng nhau.

+ Cặp góc so le ngoài bằng nhau.

Chọn đáp án C.

Câu 12:

Ta chứng minh như sau:

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

(1 điểm)

- Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm (0,25 điểm)

- Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB: Trên tia AB, lấy điểm M sao cho:

AM = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) = 2,5 (cm) (0,25 điểm)

- Qua M, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB (0,25 điểm)

Ta có: d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. (0,25 điểm)

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

a) Giả thiết, kết luận (0,5 điểm)

GT Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)
KL Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

b,

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm + Tự luận - Đề 3)

I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm):

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai góc so le trong luôn bằng nhau.

B. Hai góc đồng vị luôn bằng nhau.

C. Hai góc trong cùng phía luôn bù nhau

D. Hai góc đối đỉnh luôn bằng nhau.

Câu 2: Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng:

A. vuông góc

B. cắt nhau.

C. song song

D. trùng nhau

Câu 3: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. a ⊥ c

B. a // c

C. a // b

D. c // b

Câu 4: Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có:

A. Vô số đường thẳng song song với a.

B. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. Hai đường thẳng song song với a.

Câu 5: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là:

A. 2 cặp.

B. 3 cặp.

C. 4 cặp.

D. 5 cặp.

Câu 6: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 90o, thì:

A. xx’ là đường trung trực của yy’

B. yy’ là đường trung trực của xx’

C. xx’ ⊥ yy’

D. xx’ // yy’

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí (viết bằng kí hiệu):

“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông với đường thẳng kia”.

Câu 2: (3 điểm) Cho hình vẽ dưới đây:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

a) Vì sao a//b ?

b) Tính số đo của Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3).

Câu 3: (2 điểm) Cho hình vẽ. Biết: a // b, hãy tính số đo của góc AOB.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C B B A C

Câu 1:

+ Hai góc so le trong bằng nhau; Hai góc đồng vị bằng nhau; Hai góc trong cùng phía bù nhau khi có hai đường thẳng song song.

+ Hai góc đối đỉnh luôn bằng nhau là đúng (theo tính chất của hai góc đối đỉnh).

Chọn đáp án D

Câu 2:

Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song.

Chọn đáp án C

Câu 3:

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án B

Câu 4:

Theo tiên đề Ơ - clít, qua điểm A ở ngoài đường thẳng a có một và chỉ một đường thẳng song song với a.

Chọn đáp án B

Câu 5:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là 2 cặp.

Chọn đáp án A

Câu 6:

Theo định nghĩa: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 90o, thì xx’ ⊥ yy’.

Chọn đáp án C

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1:

- Hình vẽ (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

- Giả thiết, kết luận (1 điểm)

GT a // b và b ⊥ c
KL a ⊥ c

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

a) Theo hình vẽ ta có: a c; b c

Do đó: a // b (quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc) (1 điểm)

b) Ta có: a // b nên:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Câu 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Vẽ tia Om // a (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

(Vì Om nằm giữa OA và OB) (0,75 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm + Tự luận - Đề 4)

I. Phần trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu 1: Trong hình dưới đây thì khẳng định nào sau đây là sai?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 2: Trong hình dưới đây thì khẳng định nào sau đây là sai?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 3: Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt, khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nếu a ⊥ b và b // c thì a // c

B. Nếu a // b và b // c thì a // c

C. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c

D. Nếu a ⊥ b và b // c thì

Câu 4: Trong hình dưới đây thì số đo góc x bằng:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

A. 40o

B. 140o

C. 41o

D. 39o

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: (7 điểm)

Cho định lý “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường còn lại”.

a) Chỉ rõ phần giả thiết, phần kết luận của định lý

b) Vẽ hình minh họa

c) Viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu

d) Chứng minh ngắn gọn định lý.

Câu 2: (1 điểm) Cho dưới đây tìm số đo Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = ? để có Ax // Cy.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4
Đáp án C D A A
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

Câu 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 3:

+) Nếu a ⊥ b và b // c thì a ⊥ c nên A sai, D đúng

+) Nếu a // b và b // c thì a // c đúng theo định nghĩa nên B đúng

+) Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c đúng theo quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc nên C đúng.

Chọn đáp án A

Câu 4:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Theo hình vẽ ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) ⇒ a // b

Suy ra x + 140o = 180o (hai góc trong cùng phía)

⇒ x = 180o - 140o = 40o

Vậy x = 40o .

Chọn đáp án A

II. Phần tự luận

Câu 1:

a) Phần giả thiết là: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song (0,5 điểm)

Phần kết luận là: vuông góc với đường còn lại (0,5 điểm)

b) Vẽ hình, đặt tên (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

c) Viết GT, KL bằng kí hiệu (2 điểm)

GT c ⊥ a; a // b
KL c ⊥ b

d) Vì c ⊥ a tại A nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = 90o (0,5 điểm)

Vì a // b và c cắt a tại A, c cắt b tại B nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) (cặp góc so le trong) (1điểm)

Nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = 90o (0,5 điểm)

Suy ra c ⊥ b (định nghĩa hai đường thẳng vuông góc). (1 điểm)

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học