Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nếu y = k.x ( k ≠ 0 ) thì:

A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k

C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k

D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k

Câu 2: Nếu y = f(x) = 2x thì f(3) = ?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

Câu 3: Nếu điểm A có hoành độ bằng 2, tung độ bằng 3 thì tọa độ điểm A là:

A. (3; 2)

B. (2; 3)

Quảng cáo


C. (2; 2)

D. (3; 3)

Câu 4: Điểm A(1; 2) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 5: Điểm thuộc trục tung thì có hoành độ bằng:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 6: Chọn câu trả lời đầy đủ nhất trong các câu sau:

A. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

B. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ.

C. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) không đi qua gốc tọa độ.

D. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x, y biết Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) và 5y - 3x = 33.

Câu 2: (2 điểm). Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y=4x.

a) Điểm A(2; 4) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

b) Tìm tọa độ điểm B, biết B thuộc đồ thị hàm số trên và B có tung độ là 4.

Câu 4: (1 điểm) Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 và z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3. Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C B A D D

Câu 1:

Chọn A (Theo định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận)

Câu 2:

Chọn C

Ta có f(3)=2.3=6.

Câu 3:

Chọn B

Câu 4:

Chọn A

Câu 5:

Chọn D

Câu 6:

Chọn D

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2:

Gọi thời gian xây ngôi nhà của 15 công nhân là x (ngày) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số công nhân và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

15x = 90.30 ⇒ x = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) = 180 (TM) (1 điểm)

Vậy thời gian xây xong ngôi nhà của 15 công nhân là 180 (ngày) (0,5 điểm)

Câu 3:

(Mỗi ý 1 điểm)

a) Xét hàm số y = 4x.

Vì A(2 ; 4) nên x = 2, y = 4.

Thay x = 2, y = 4 vào y = 4x, ta có:

4 = 4.2

Suy ra 4 = 8 (vô lý)

Vậy điểm A(2; 4) không thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

b) Vì điểm B có tung độ là 4 nên y = 4.

Thay y = 4 vào y = 4x, ta có: 4 = 4x nên x = 1.

Vậy B(1; 4)

Câu 4: (1 điểm)

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 nên ta có xy = 2 ⇒ y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (1)

Vì z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3 nên zy = 3 ⇒ y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (2)

Từ (1) và (2), ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) ⇒ z = 1,5x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ 1,5.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (1 điểm)

a) Cho y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2), biết x = 5; y = -2 thì a = ?

A. 3

B.- 3

C. - 10

D. 10

b) Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 0,4 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?

A. - 0,4

B. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

C. 0,4

D. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 2: Điền chữ đúng hoặc sai vào các câu sau (2 điểm)

CÂU

ĐÚNG

SAI

a) Hàm số y = -3x khi x = -2 thì y = 6.

b) Một điểm bất kì trên trục hoành có hoành độ bằng 0.

c) Một điểm bất kì trên trục tung có có hoành độ bằng 0.

d) Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Chia số 120 thành 3 phần tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5.Tìm mỗi phần đó.

Câu 2: (2 điểm). Cho biết 56 công nhân hoàn thành công việc trong 21 ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày?(năng suất của các công nhân là như nhau)

Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y = a.x (a ≠ 0)

a) Biết đồ thị của hàm số trên đi qua điểm N(3; 9). Tìm hệ số a.

b) Điểm M(-2; 6) có thuộc đồ thị hàm số trên không ? vì sao?

Câu 4: (0,5 điểm) Cho N = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2). Tìm số nguyên x để N có giá trị nguyên

Đề kiểm tra 45 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nếu y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ là:

A. 2

B. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x

C. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

D. -1

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(0) bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Nếu điểm M có hoành độ bằng 2, tung độ bằng -2 thì tọa độ điểm M là:

A. 0

B. (2 ;-2)

C. (-2 ;2)

D. (0 ;0)

Câu 4: Điểm M(m, 5) thuộc góc phần tư thứ II trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì:

A. m < 0

B. m < 5

C. m > 0

D. M > 5

Câu 5: Trong các điểm M(1; 0), N(0; 1), P(1; 1), Q(-1; -1). Điểm thuộc trục tung là:

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Câu 6: Nếu đại lượng a tỉ lệ nghịch với đại lượng b theo hệ số tỉ lệ nghịch bằng 3 thì:

A. a = 3b

B. 3a = b

C. ab = 3

D. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3) = b

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lương x. Biết yx = 60

a) Xác định hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.

b) Viết công thức biểu diễn tính y theo x rồi tính y khi x = 12.

Câu 2: (2 điểm). Trong một buổi lao động trồng cây tại trường, cứ 12 học sinh thì trồng được 60 cây xanh. Hỏi lớp 7A trồng được bao nhiêu cây xanh, biết rằng lớp 7A có 30 học sinh. (Biết số cây trồng được của mỗi học sinh là như nhau).

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy,

b) Điểm A(4; 2) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

c) Tìm m để 3 điểm A(4; 2), B (6; 3) và D (16; m2 - 1) thẳng hàng.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 2 thì y = -4. Vậy khi y = -15 thì x = ?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 2: Biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -2,5. Lúc đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 3: Biết điểm A(0,5 ; b) thuộc đồ thị hàm số y = 4x. Giá trị của b là:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = 2x2 - Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4). Giá trị của hàm số tại x = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) là:

A. 0

B. 1

C. 0,5

D. -0,5

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) và y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4). Chứng tỏ rằng x tỉ lệ nghịch với z và tìm hệ số tỉ lệ ?

Câu 2: (2 điểm). Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50 km/h mất 3 giờ 36 phút. Hỏi ô tô đó chạy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 45 km/h mất bao lâu ?

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = ax (a ≠ 0).

a) Xác định a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4).

b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm.

Câu 4: (1 điểm) Biết Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) (a ≠ 5, b ≠ 6). Tìm Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)?

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k8