Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nếu y = k.x ( k ≠ 0 ) thì:

A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k

C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k

D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k

Câu 2: Nếu y = f(x) = 2x thì f(3) = ?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

Câu 3: Nếu điểm A có hoành độ bằng 2, tung độ bằng 3 thì tọa độ điểm A là:

A. (3; 2)

B. (2; 3)

C. (2; 2)

D. (3; 3)

Quảng cáo

Câu 4: Điểm A(1; 2) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 5: Điểm thuộc trục tung thì có hoành độ bằng:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 6: Chọn câu trả lời đầy đủ nhất trong các câu sau:

A. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

B. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ.

C. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) không đi qua gốc tọa độ.

D. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x, y biết Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) và 5y - 3x = 33.

Câu 2: (2 điểm). Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y=4x.

a) Điểm A(2; 4) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

b) Tìm tọa độ điểm B, biết B thuộc đồ thị hàm số trên và B có tung độ là 4.

Quảng cáo

Câu 4: (1 điểm) Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 và z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3. Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C B A D D

Câu 1:

Chọn A (Theo định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận)

Câu 2:

Chọn C

Ta có f(3)=2.3=6.

Câu 3:

Chọn B

Câu 4:

Chọn A

Câu 5:

Chọn D

Câu 6:

Chọn D

Quảng cáo

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2:

Gọi thời gian xây ngôi nhà của 15 công nhân là x (ngày) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số công nhân và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

15x = 90.30 ⇒ x = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) = 180 (TM) (1 điểm)

Vậy thời gian xây xong ngôi nhà của 15 công nhân là 180 (ngày) (0,5 điểm)

Câu 3:

(Mỗi ý 1 điểm)

a) Xét hàm số y = 4x.

Vì A(2 ; 4) nên x = 2, y = 4.

Thay x = 2, y = 4 vào y = 4x, ta có:

4 = 4.2

Suy ra 4 = 8 (vô lý)

Vậy điểm A(2; 4) không thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

b) Vì điểm B có tung độ là 4 nên y = 4.

Thay y = 4 vào y = 4x, ta có: 4 = 4x nên x = 1.

Vậy B(1; 4)

Câu 4: (1 điểm)

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 nên ta có xy = 2 ⇒ y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (1)

Vì z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3 nên zy = 3 ⇒ y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (2)

Từ (1) và (2), ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) ⇒ z = 1,5x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ 1,5.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (1 điểm)

a) Cho y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2), biết x = 5; y = -2 thì a = ?

A. 3

B.- 3

C. - 10

D. 10

b) Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 0,4 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?

A. - 0,4

B. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

C. 0,4

D. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 2: Điền chữ đúng hoặc sai vào các câu sau (2 điểm)

CÂU

ĐÚNG

SAI

a) Hàm số y = -3x khi x = -2 thì y = 6.

b) Một điểm bất kì trên trục hoành có hoành độ bằng 0.

c) Một điểm bất kì trên trục tung có có hoành độ bằng 0.

d) Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Chia số 120 thành 3 phần tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5.Tìm mỗi phần đó.

Câu 2: (2 điểm). Cho biết 56 công nhân hoàn thành công việc trong 21 ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày?(năng suất của các công nhân là như nhau)

Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y = a.x (a ≠ 0)

a) Biết đồ thị của hàm số trên đi qua điểm N(3; 9). Tìm hệ số a.

b) Điểm M(-2; 6) có thuộc đồ thị hàm số trên không ? vì sao?

Câu 4: (0,5 điểm) Cho N = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2). Tìm số nguyên x để N có giá trị nguyên

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1:

1 2
C C

Câu a. Chọn C

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) a = (-2).5 = -10

Câu b. Chọn C

Câu 2:

a b c d
ĐÚNG SAI ĐÚNG SAI

Câu a. Chọn ĐÚNG

Ta có y = -3.(-2) = 6

Câu b. Chọn SAI

Điểm trên trục hoành có tung độ bằng 0.

Câu c. Chọn ĐÚNG

Câu d. Chọn SAI

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Gọi ba phần cần tìm tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5 lần lượt là x, y, z (x, y, z > 0) (0,5 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5 nên ta có Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2). (0,25 điểm)

Vì tổng ba phần bằng 120 nên ta có x + y + z = 120. (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) = 20 (0,5 điểm)

Ta có

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

(Mỗi giá trị tìm đúng 0,25 điểm)

Vậy ba phần cần tìm là 30, 40 và 50. (0,25 điểm)

Câu 2:

Gọi số công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày là x (công nhân) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số công nhân và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

14.x = 21.56 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) = 84 (TM) (1 điểm)

Cần phải tăng thêm 84 - 56 = 28 (công nhân) (0,25 điểm)

Vậy cần phải thêm 28 công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày (0,25 điểm)

Câu 3: (Mỗi ý 1 điểm)

a) Xét hàm số y = a.x (a ≠ 0) (1)

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm N(3; 9) nên x = 3, y = 9 thỏa mãn (1).

Thay x = 3, y = 9 vào (1), ta có:

9 = a.3 nên a = 9 : 3 = 3 (thỏa mãn a ≠ 0)

Vậy a = 3 thì đồ thị hàm số đi qua điểm N(3; 9)

b) Với a = 3, ta có y = 3x.

Điểm M(-2 ; 6) nên x = -2 và y = 6.

Thay x = -2, y = 6 vào y = 3x, ta có:

6 = 3.(-2)

Suy ra 6 = (-6) (vô lý)

Vậy điểm M(-2 ; 6) không thuộc đồ thị hàm số y = 3x.

Câu 4: (0,5 điểm)

Ta có N = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) với x ≥ 0,x ≠ 25

Để N có giá trị nguyên thì

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Ta có bảng giá trị sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) - 5 1 -1 3 -3 9 -9
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) 6 4 8 2 14 -4 (loại vì Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) ≥ 0)
x 36 16 64 4 196

Kết hợp với điều kiện x nguyên, x ≥ 0,x ≠ 25 ⇒ x ∈ {36; 16; 64; 4; 196}

Vậy x ∈ {36; 16; 64; 4; 196} thì N = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) có giá trị nguyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nếu y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ là:

A. 2

B. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x

C. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

D. -1

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(0) bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Nếu điểm M có hoành độ bằng 2, tung độ bằng -2 thì tọa độ điểm M là:

A. 0

B. (2 ;-2)

C. (-2 ;2)

D. (0 ;0)

Câu 4: Điểm M(m, 5) thuộc góc phần tư thứ II trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì:

A. m < 0

B. m < 5

C. m > 0

D. M > 5

Câu 5: Trong các điểm M(1; 0), N(0; 1), P(1; 1), Q(-1; -1). Điểm thuộc trục tung là:

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Câu 6: Nếu đại lượng a tỉ lệ nghịch với đại lượng b theo hệ số tỉ lệ nghịch bằng 3 thì:

A. a = 3b

B. 3a = b

C. ab = 3

D. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3) = b

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lương x. Biết yx = 60

a) Xác định hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.

b) Viết công thức biểu diễn tính y theo x rồi tính y khi x = 12.

Câu 2: (2 điểm). Trong một buổi lao động trồng cây tại trường, cứ 12 học sinh thì trồng được 60 cây xanh. Hỏi lớp 7A trồng được bao nhiêu cây xanh, biết rằng lớp 7A có 30 học sinh. (Biết số cây trồng được của mỗi học sinh là như nhau).

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy,

b) Điểm A(4; 2) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

c) Tìm m để 3 điểm A(4; 2), B (6; 3) và D (16; m2 - 1) thẳng hàng.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B B A B C

Câu 1:

Chọn C

Câu 2:

Chọn B

f(0) = 2 . 0 + 1 = 0 + 1 = 1

Câu 3:

Chọn B

Câu 4:

Chọn A

Câu 5:

Chọn B

Các điểm thuộc trục tung có hoành độ bằng 0 nên các điểm thuộc trục tung là N.

Câu 6:

Chọn C

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a) Ta có yx = 60 nên hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x là 60 (1 điểm)

b) (1 điểm) Ta có y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3) (1)

Thay x = 12 vào (1), ta có y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3) = 5

Vậy x = 12 thì y = 5.

Câu 2:

Gọi số cây xanh lớp 7A trồng được là x (cây) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số cây xanh và số học sinh trồng là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3) = 150 (TM)(1 điểm)

Vậy số cây xạnh lớp 7A trồng được là 150 cây. (0,5 điểm)

Câu 3:

a) (1 điểm) Xét hàm số y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x.

Với x = 2 thì y = 1 ta có điểm C(2; 1)

Vậy đồ thì hàm số y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x (d) là đường thẳng đi qua hai điểm O và C.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

b) (1 điểm) Điểm A(4; 2) nên x = 4, y = 2.

Thay x = 4, y = 2 vào y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x, ta có:

2 = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3).4 ⇒ 2 = 2 (luôn đúng)

Vậy điểm A(4; 2) thuộc đồ thị hàm số trên.

c) (1 điểm) Ta chứng minh được A, B đều thuộc (d): y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x

Để A, B, D thẳng hàng mà A, B thuộc (d) nên D thuộc (d).

Thay x = 16, y = m2 - 1 vào y = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)x, ta có:

m2 - 1 = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3).16

⇒ m2 - 1 = 8

⇒ m2 = 9

⇒ m2 = (Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3))2

⇒ m = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Vậy m = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3) thì ba điểm A, B, D thẳng hàng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 2 thì y = -4. Vậy khi y = -15 thì x = ?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 2: Biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -2,5. Lúc đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 3: Biết điểm A(0,5 ; b) thuộc đồ thị hàm số y = 4x. Giá trị của b là:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = 2x2 - Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4). Giá trị của hàm số tại x = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) là:

A. 0

B. 1

C. 0,5

D. -0,5

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) và y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4). Chứng tỏ rằng x tỉ lệ nghịch với z và tìm hệ số tỉ lệ ?

Câu 2: (2 điểm). Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50 km/h mất 3 giờ 36 phút. Hỏi ô tô đó chạy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 45 km/h mất bao lâu ?

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = ax (a ≠ 0).

a) Xác định a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4).

b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm.

Câu 4: (1 điểm) Biết Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) (a ≠ 5, b ≠ 6). Tìm Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4
Đáp án B C A A

Câu 1:

Chọn B

Ta có x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 2:

Chọn C

Câu 3:

Chọn A

Ta có b = 4.0,5 = 2

Câu 4:

Chọn A

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) nên ta có x = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)y (1) (0,5 điểm)

Vì y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) (2) (0,5 điểm)

Từ (1) và (2) ta có Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) (0,5 điểm)

Vậy x tỉ lệ nghịch với z và hệ số tỉ lệ là Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) (0,5 điểm)

Câu 2:

Gọi thời gian ô tô chạy từ tỉnh B đến tỉnh A là x (h) (x > 0) (0,5 điểm)

Đổi 3 giờ 36 phút =3,6 giờ.

Vì thời gian và vận tốc của ô tô đi trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

3,6.50 = x.45 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = 4 (TM) (1 điểm)

Vậy thời gian ô tô đi với vận tốc 45 km/h đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 4 giờ. (0,5 điểm)

Câu 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

b) (2 điểm) Với a = -1 ta có y = -x.

Với x = 1 thì y = -1 ta có được điểm B(1; -1).

Vậy đồ thị hàm số y = -x là đường thẳng đi qua O và B.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 4: (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học