Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì

A. Bằng nhau

B. Bù nhau

C. Phụ nhau

D. Không có mối liên hệ gì giữa hai góc đối đỉnh

Câu 2: Cho đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. MN ⊥ AB

B. I là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. AB ⊥ MN và I là trung điểm

D. MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB

Câu 3: Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt).

A. 3

Quảng cáo


B. 6

C. 9

D. 12

Câu 4: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:

A. b // c

B. a ⊥ b

C. b ⊥ c

D. a ⊥ c

Câu 5: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:

A. Bù nhau

B. Bằng nhau

C. Phụ nhau

D. Kề bù

Câu 6: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 7: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O, trong đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 70o thì số đo góc x'Oy' là:

A. 70o

B. 170o

C. 130o

D. 20o

Câu 8: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

A. Có một điểm chung

B. Không có điểm chung

C. Có hai điểm chung

D. Có vô số điểm chung

Câu 9: Chứng minh định lí là:

A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

B. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận

C. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận

D. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết

Câu 10: Xem hình vẽ, biết MN = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

A. 8 cm

B. 6 cm

C. 4 cm

D. 2 cm

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D B A B D A B A D

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau (tính chất hai góc đối đỉnh).

Chọn đáp án A.

Câu 2:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Vậy đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB (MN cắt AB tại I).

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Chọn đáp án D.

Câu 3:

Ba đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành 6 tia chung gốc.

Mỗi tia tạo với 5 tia còn lại là là 5 góc, mà có 6 tia, như vậy có tất cả số góc là:

5.6 = 30 góc

Vì mỗi góc được lặp lại hai lần nên 3 đường thẳng cắt nhau tạo thành: 30 : 2 = 15 góc

Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành 3 góc bẹt. Vậy có tất cả số góc khác góc bẹt là:

15 - 3 = 12 góc

Có tất cả 12 góc khác góc bẹt mà mỗi góc lại có một góc đối đỉnh với nó nên ta có số cặp góc đối đỉnh là: 12 : 2 = 6 cặp

Chọn đáp án B.

Câu 4:

a, b, c là ba đường thẳng phân biệt

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) ⇒ b // c (tính chất ba đường thẳng song song).

Chọn đáp án A.

Câu 5:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau.

Chọn đáp án B.

Câu 6:

Cho trước một đường thẳng a thì có vô số đường thẳng song song với a.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Chọn đáp án D.

Câu 7:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Góc xOy và x'Oy' là hai góc đối đỉnh nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 70o.

Chọn đáp án A.

Câu 8:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Chọn đáp án B.

Câu 9:

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Theo hình vẽ ta thấy C là trung điểm của MN

Nên MC = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) MN = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1).4 = 2 cm.

Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 1: Khoanh tròn vào phát biểu sai:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng

A. Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP

B. Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP

C. Cả hai câu đều sai

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 2: Cho góc xOy = 20o thì góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 20o

B. 70o

C. 160o

D. 40o

Câu 3: Chọn khẳng định sai:

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bù nhau

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Câu 4: Cho hình vẽ: a // b, Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o, số đo góc B3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 120o

C. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 20o

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Câu 5: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng

A. có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. có nhiều hơn một đường thẳng song song với đường thẳng đó

C. có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

D. chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 6: Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau tạo thành:

A. một góc vuông

B. hai góc vuông

C. bốn cặp góc vuông

D. bốn góc vuông

Câu 7:

Chọn câu đúng nhất:

A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt

B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không vuông góc với nhau

C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Câu 8: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Chọn câu đúng:

A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

C. Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông

D. Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn

Câu 10: Cho hai góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o như hình vẽ

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc đối đỉnh

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

C. Tia Oy là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc kề bù

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Câu hỏi:

Cho góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 60o. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ OB chứa OA, vẽ tia Ox vuông góc với tia OB. Trên nửa mặt phẳng kia, vẽ tia Oy vuông góc với OA.

a) Chứng minh Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

b) Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Hãy tính Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1).

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 4)

Câu 1: Cho hình vẽ với các số liệu như trên hình.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

Chứng minh:

a) a // b

b) c ⊥ b

Câu 2: Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lý: "Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song".

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k8