Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Trắc nghiệm - Đề 1)

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì

A. Bằng nhau

B. Bù nhau

C. Phụ nhau

D. Không có mối liên hệ gì giữa hai góc đối đỉnh

Câu 2: Cho đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. MN ⊥ AB

B. I là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. AB ⊥ MN và I là trung điểm

D. MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB

Câu 3: Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt).

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Câu 4: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:

A. b // c

B. a ⊥ b

C. b ⊥ c

D. a ⊥ c

Quảng cáo

Câu 5: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:

A. Bù nhau

B. Bằng nhau

C. Phụ nhau

D. Kề bù

Câu 6: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Câu 7: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O, trong đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 70o thì số đo góc x'Oy' là:

A. 70o

B. 170o

C. 130o

D. 20o

Câu 8: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

A. Có một điểm chung

B. Không có điểm chung

C. Có hai điểm chung

D. Có vô số điểm chung

Câu 9: Chứng minh định lí là:

A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

B. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận

C. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận

D. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết

Câu 10: Xem hình vẽ, biết MN = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

A. 8 cm

B. 6 cm

C. 4 cm

D. 2 cm

Quảng cáo

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D B A B D A B A D

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau (tính chất hai góc đối đỉnh).

Chọn đáp án A.

Câu 2:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Vậy đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB (MN cắt AB tại I).

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Chọn đáp án D.

Câu 3:

Ba đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành 6 tia chung gốc.

Mỗi tia tạo với 5 tia còn lại là là 5 góc, mà có 6 tia, như vậy có tất cả số góc là:

5.6 = 30 góc

Vì mỗi góc được lặp lại hai lần nên 3 đường thẳng cắt nhau tạo thành: 30 : 2 = 15 góc

Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành 3 góc bẹt. Vậy có tất cả số góc khác góc bẹt là:

15 - 3 = 12 góc

Có tất cả 12 góc khác góc bẹt mà mỗi góc lại có một góc đối đỉnh với nó nên ta có số cặp góc đối đỉnh là: 12 : 2 = 6 cặp

Chọn đáp án B.

Câu 4:

a, b, c là ba đường thẳng phân biệt

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) ⇒ b // c (tính chất ba đường thẳng song song).

Chọn đáp án A.

Quảng cáo

Câu 5:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau.

Chọn đáp án B.

Câu 6:

Cho trước một đường thẳng a thì có vô số đường thẳng song song với a.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Chọn đáp án D.

Câu 7:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Góc xOy và x'Oy' là hai góc đối đỉnh nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 70o.

Chọn đáp án A.

Câu 8:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Chọn đáp án B.

Câu 9:

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

Theo hình vẽ ta thấy C là trung điểm của MN

Nên MC = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) MN = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1).4 = 2 cm.

Chọn đáp án D.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 1: Khoanh tròn vào phát biểu sai:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng

A. Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP

B. Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP

C. Cả hai câu đều sai

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 2: Cho góc xOy = 20o thì góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 20o

B. 70o

C. 160o

D. 40o

Câu 3: Chọn khẳng định sai:

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bù nhau

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Câu 4: Cho hình vẽ: a // b, Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o, số đo góc B3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 120o

C. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 20o

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Câu 5: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng

A. có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. có nhiều hơn một đường thẳng song song với đường thẳng đó

C. có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

D. chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 6: Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau tạo thành:

A. một góc vuông

B. hai góc vuông

C. bốn cặp góc vuông

D. bốn góc vuông

Câu 7:

Chọn câu đúng nhất:

A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt

B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không vuông góc với nhau

C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Câu 8: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Chọn câu đúng:

A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

C. Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông

D. Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn

Câu 10: Cho hai góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o như hình vẽ

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc đối đỉnh

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

C. Tia Oy là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc kề bù

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A D B D D D B A B

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Theo tiên đề Ơ-clít, qua M có duy nhất một đường thẳng song song với NP nên A đúng.

Qua M kẻ được một và chỉ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng NP (tính chất thừa nhận hai đường thẳng vuông góc) nên B đúng.

Vậy cả A và B đều đúng.

Do đó câu C sai.

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh với góc xOy bằng 20o.

Chọn đáp án A

Câu 3:

+) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có

- Hai góc trong cùng phía bù nhau

- Hai góc so le trong bằng nhau

+) Hai đường thẳng song song thì cắt nhau.

+) Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh vì có thể chúng không chung gốc như hình vẽ sau:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Vậy đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D

Câu 4:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Vì a // b nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (hai góc đồng vị)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

Lại có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) + Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - 60o = 120o.

Chọn đáp án B.

Câu 5:

Theo tiên đề Ơ-c lít: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án D.

Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Chọn đáp án D.

Câu 7:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung đúng (theo lý thuyết định nghĩa hai đường thẳng song song).

Chọn đáp án D.

Câu 8:

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh 2 cặp góc đối đỉnh (theo lý thuyết).

Chọn đáp án B.

Câu 9:

+ Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau là đúng nên đáp án A đúng.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc, sai vì chưa chắc trong các góc tạo thành có một góc vuông nên đáp án B sai.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông, sai vì chưa chắc hi đường thẳng ấy đã vuông góc nên đáp án C sai.

+ Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn, sai vì 4 góc được tạo thành từ hai đường thẳng vuông góc là góc vuông nên đáp án D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

+ Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (= 45o) nhưng hai góc này không phải hai góc đối đỉnh vì tia Ox của góc xOy là tia đối của tia Oz của góc zOt, nhưng tia Oy của góc xOy lại không phải là tia đối của tia Ot của góc zOt nên đáp án A sai.

+ Lại có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - 45o - 45o = 90o

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Nên đáp án B đúng.

+ Vì Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (45o ≠ 90o) nên tia Oy không là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2).

Đáp án C sai.

+ Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o + 45o = 90o nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) không thể là hai góc kề bù

Đáp án D sai.

Chọn đáp án B.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 1)

Câu hỏi:

Cho góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 60o. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ OB chứa OA, vẽ tia Ox vuông góc với tia OB. Trên nửa mặt phẳng kia, vẽ tia Oy vuông góc với OA.

a) Chứng minh Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

b) Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Hãy tính Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1).

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1)

a) +) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là OB, ta có

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 60o (đề bài)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o (do Ox ⊥ OB)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) < Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) nên tia OA nằm giữa tia Ox và tia OB

Do đó: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o (1) (2 điểm)

+) Ta có Oy ⊥ OA ⇒ Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o

Vì OA và Oy nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là OB nên tia OB nằm giữa hai tia OA và Oy nên ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o (2) (2 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) (cùng phụ với góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1)). (1 điểm)

b) Từ (1) suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o - Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 90o - 60o = 30o (1 điểm)

Vì tia Ox' là tia đối của tia Ox nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 180o (1 điểm)

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 180o (1 điểm)

Suy ra: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 180o - 30o - 90o = 60o (1 điểm)

Vậy Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 1) = 60o. (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 2)

Câu 1: Cho hình vẽ với các số liệu như trên hình.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

Chứng minh:

a) a // b

b) c ⊥ b

Câu 2: Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lý: "Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song".

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1: (5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

a) Theo hình vẽ ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (= 120o)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Do đó: a // b (nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành cặp góc so le bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau). (2,5 điểm)

b) Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2) ⇒ b ⊥ c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) (2,5 điểm).

Câu 2: (5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

GT

a và b phân biệt (1 điểm)

a ⊥ c; b ⊥ c (2 điểm)

KL

a // b (1 điểm)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học