Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

    Thời gian: 15 phút

Câu 1: Khoanh tròn vào phát biểu sai:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng

A. Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP

B. Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP

C. Cả hai câu đều sai

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 2: Cho góc xOy = 20o thì góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 20o

B. 70o

C. 160o

D. 40o

Câu 3: Chọn khẳng định sai:

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bù nhau

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Câu 4: Cho hình vẽ: a // b, Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o, số đo góc B3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 120o

C. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 20o

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Câu 5: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng

A. có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. có nhiều hơn một đường thẳng song song với đường thẳng đó

C. có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

D. chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 6: Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau tạo thành:

A. một góc vuông

B. hai góc vuông

C. bốn cặp góc vuông

D. bốn góc vuông

Câu 7:

Chọn câu đúng nhất:

A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt

B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không vuông góc với nhau

C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Câu 8: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Chọn câu đúng:

A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

C. Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông

D. Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn

Câu 10: Cho hai góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o như hình vẽ

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc đối đỉnh

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

C. Tia Oy là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc kề bù

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A D B D D D B A B

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Theo tiên đề Ơ-clít, qua M có duy nhất một đường thẳng song song với NP nên A đúng.

Qua M kẻ được một và chỉ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng NP (tính chất thừa nhận hai đường thẳng vuông góc) nên B đúng.

Vậy cả A và B đều đúng.

Do đó câu C sai.

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh với góc xOy bằng 20o.

Chọn đáp án A

Câu 3:

+) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có

- Hai góc trong cùng phía bù nhau

- Hai góc so le trong bằng nhau

+) Hai đường thẳng song song thì cắt nhau.

+) Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh vì có thể chúng không chung gốc như hình vẽ sau:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Vậy đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D

Câu 4:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Vì a // b nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (hai góc đồng vị)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

Lại có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) + Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - 60o = 120o.

Chọn đáp án B.

Câu 5:

Theo tiên đề Ơ-c lít: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án D.

Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Chọn đáp án D.

Câu 7:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung đúng (theo lý thuyết định nghĩa hai đường thẳng song song).

Chọn đáp án D.

Câu 8:

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh 2 cặp góc đối đỉnh (theo lý thuyết).

Chọn đáp án B.

Câu 9:

+ Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau là đúng nên đáp án A đúng.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc, sai vì chưa chắc trong các góc tạo thành có một góc vuông nên đáp án B sai.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông, sai vì chưa chắc hi đường thẳng ấy đã vuông góc nên đáp án C sai.

+ Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn, sai vì 4 góc được tạo thành từ hai đường thẳng vuông góc là góc vuông nên đáp án D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

+ Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (= 45o) nhưng hai góc này không phải hai góc đối đỉnh vì tia Ox của góc xOy là tia đối của tia Oz của góc zOt, nhưng tia Oy của góc xOy lại không phải là tia đối của tia Ot của góc zOt nên đáp án A sai.

+ Lại có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - 45o - 45o = 90o

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Nên đáp án B đúng.

+ Vì Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (45o ≠ 90o) nên tia Oy không là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2).

Đáp án C sai.

+ Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o + 45o = 90o nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) không thể là hai góc kề bù

Đáp án D sai.

Chọn đáp án B.

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 7 Học kì 1 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k8