Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7,dưới đây là Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều năm học 2023 - 2024 hay, chi tiết. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề kiểm tra Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7 - Chương 2

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1: Tìm số đối của các số sau: 0,(2); 12; 5; 8; 1,(45).

Quảng cáo

Bài 2. Làm tròn số 12,5281...

a) đến chữ số thập phân thứ hai;

b) với độ chính xác 0,005.

Bài 3: Tính giá trị các biểu thức, biết:

a) A=x+x+20225với x = -2006;

b) B=12x+52x với x = 8.

-------------- HẾT ----------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề kiểm tra Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7 - Chương 2

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1: So sánh số 1,7(32) với số 3.

Quảng cáo

Bài 2: Tìm hai số x, y thỏa mãn:

a) x – y = 9 và x5=y4;

b) xy = 10 và x2=y5.

Bài 3. Ba công nhân A, B, C có năng suất lao động tương ứng tỉ lệ với 2; 4; 6. Tính số tiền A được thưởng nếu biết tổng số tiền thưởng của ba người là 15 triệu.

-------------- HẾT ----------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề kiểm tra Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7 - Chương 2

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1: Điền các kí hiệu ∈, ∉, ⊂ vào chỗ chấm:

2 ... ;

–5 … ℤ;

12 ... ;

ℕ … ℤ … ℚ.

Quảng cáo

Bài 2.

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: (8)2; 8,32; 69; 100;

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 12; 0,5; 34; 2; 34; 45.

Bài 3. Một chiếc vòng lắc eo có bán kính 35 cm. Tính diện tích của chiếc vòng lắc eo (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

-------------- HẾT ----------------
Lưu trữ: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại số sách cũ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 1)

Câu 1: Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x 3 6 8
y 6 8

Câu 2: Cho biết 2 đại lượng tỉ lệ x, y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = 10.

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

b) Biểu diễn y theo x.

c) Tính y khi x = 9, x = 15.

d) Cho y tỉ lệ thuận với z theo tỉ lệ 3 thì z tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ là bao nhiêu?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1 1 (3 điểm - Mỗi ô 1 điểm)

x 3 6 8 4
y 6 12 16 8

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y = kx (k khác 0) (1)

Với x = 3 thì y = 6. Thay x = 3, y = 6 vào (1), ta có:

6 = 3k nên k = 2.

Vậy y = 2x

+ Với x = 6 thì y = 2.6 = 12.

+ Với x = 8 thì y = 2.8 = 16.

+ Với x = 8 thì 8 = 2x nên x = 8:2 = 4.

Câu 2: (7 điểm)

a) Vì y và x là hai đại lượng tỉ lệ với nhau nên ta có y = kx (k khác 0) (1)

Thay x = 2, y = 10 vào (1), ta có: 10 = k.2 nên k = 5. (2 điểm)

Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là k = 5.

b) Ta có y = 5x (2 điểm)

c) Thay x = 9 vào y = 5x, ta có y = 5.9 = 45. (1 điểm)

Thay x = 15 vào y = 5x, ta có y = 5.15 = 75. (1 điểm)

Vậy x = 9 thì y = 45; x = 15 thì y = 75.

d) Vì y tỉ lệ thuận với z theo tỉ lệ 3 nên y = 3z mà y = 5x nên ta có:

5x = 3z ⇒ z = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 1)x (1 điểm)

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 1).

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 2)

Câu hỏi:

a) Tìm các số x, y, z biết Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 2) và x – 3y + 4z = 70.

b) Trong đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C ở một trường THCS đã ủng hộ được 36 thùng sách vở các loại. Biết số thùng sách vở của mỗi lớp 7A, 7B, 7C ủng hộ lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính số thùng sách vở mà mỗi lớp đã ủng hộ.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

a) (4 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 2)

b) (6 điểm)

Gọi số thùng sách của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (thùng) (x, y, z ∈ N*) (1 điểm)

Vì số thùng sách ủng hộ là 36 thùng sách nên ta có x + y + z = 36. (1 điểm)

Vì số thùng sách của mỗi lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 2; 3; 4 nên ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 2). (1 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 2) = 4 (1 điểm)

⇒ x = 8 (TM), y = 12(TM), z = 16 (TM) (1 điểm)

Vậy số thùng sách của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8 thùng, 12 thùng, 16 thùng. (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 3)

Câu hỏi: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất). Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là x, y, z (máy) (x, y, z ∈ N*).(1 điểm)

Vì đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai là 2 máy nên x - y = 2.(1 điểm)

Cùng một công việc, số máy và số giờ hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghich nên ta có

3x = 4y = 6z (1 điểm)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 3).(2 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 3) = 2 (1 điểm)

Suy ra x = 8(TM), y = 6(TM), z = 4(TM).(3 điểm)

Vậy số máy của mỗi đội lần lượt là 8 máy, 6 máy, 4 máy. (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 4)

Câu 1: Các giá trị tương ứng của hai đại lượng y và x được cho trong bảng sau:

x - 2 - 3 6 9
y 27 18 - 8 6

Hỏi hai đại lượng y và x có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Câu 2: Chia số 200 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 7, 4, 2. Tìm mỗi phần đó.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1:

Vì (-3).18 ≠ 6.(-8) nên hai đại lượng y và x không tỉ lệ nghịch với nhau.

(2 điểm:

- Trả lời: 1 điểm

- Giải thích: 1 điểm)

Câu 2: (8 điểm)

Gọi ba phần cần tìm là x, y, z (x, y, z > 0) (1 điểm)

Vì tổng ba phần là 200 nên x + y + z = 200. (1 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ nghịch với 7, 4, 2 nên ta có

7x = 4y = 2z Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 4) (1 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại Số có đáp án (Tự luận 4)

Vậy ba phần cần tìm là 32, 56 và 112. (1 điểm)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học