Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng

A. 90o

B. 180o

C. 45o

D. 80o

Câu 2: ΔABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 52o. Số đo góc B bằng:

A. 148o

B. 38o

C. 142o

D. 128o

Quảng cáo


Câu 3: ΔMNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 50o. Số đo góc P bằng:

A. 80o

B. 100o

C. 50o

D. 130o

Câu 4: ΔHIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng

A. 8cm

B. 16cm

C. 5cm

D.12cm

Câu 5: Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?

A. 11cm; 12cm; 13cm

B. 5cm; 7cm; 9cm

C. 12cm; 9cm; 15cm

D. 7cm; 7cm; 5cm

Câu 6: ΔABC và ΔDEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ΔABC = ΔDEF ?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. AB = AC

D. AC = DF

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng hay sai?

STT

Nội dung

Đúng

Sai

1

Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.

2

Nếu ΔABC và ΔDEF có AB = DE, BC = EF, Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) thì ΔABC = ΔDEF

3

Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.

4

Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

5

Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau

6

Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 45o thì tam giác đó là tam giác vuông cân

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, có Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

1/ Chứng minh: ΔABD = ΔEBD.

2/ Chứng minh: ΔABE là tam giác đều.

3/ Tính độ dài cạnh BC.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm : (3 điểm).

Bài 1: Mỗi câu 0,25đ

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B B A C C D

Câu 1:

Tổng ba góc của một tam giác bằng 180o.

Chọn đáp án B

Câu 2:

Có tam giác ABC vuông tại A

Nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau)

Suy ra Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) = 90o - 52o = 38o

Chọn đáp án B

Câu 3:

Tam giác MNP cân tại P

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau)

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (tổng ba góc trong tam giác)

Suy ra Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) = 180o - 50o - 50o = 80o

Chọn đáp án A

Câu 4:

Tam giác HIK vuông tại H, theo định lý Pytago ta có:

IK2 = HI2 + HK2 = 32 + 42 = 25

Suy ra IK = 5 cm

Chọn đáp án C

Câu 5:

Áp dụng định lý Pytago, ta tính tổng bình phương độ dài hai cạnh nhỏ hơn để so sánh với bình phương cạnh còn lại.

+) Phương án A: 112 + 122 = 265 ≠ 169 = 132, do đó tam giác có ba kích thước là 11cm, 12cm, 13cm không phải tam giác vuông.

+) Phương án B: 52 + 72 = 74 ≠ 81 = 92, do đó tam giác có các kích thước là 5 cm, 7 cm, 9 cm không phải là tam giác vuông.

+) Phương án C: 122 + 92 = 225 = 152, do đó tam giác có các kích thước là 12 cm, 9 cm , 15 cm là tam giác vuông.

+) Phương án D: 52 + 72 = 74 ≠ 49 = 72, do đó tam giác có các kích thước là 7 cm, 7 cm , 5 cm không phải là tam giác vuông.

Chọn đáp án C

Câu 6:

Thêm điều kiện AC = DF thì hai tam giác đã cho bằng nhau theo trường hợp cạnh - cạnh - cạnh.

Chọn đáp án D

Bài 2: Mỗi câu 0,25đ

STT

Nội dung

Đúng

Sai

1

Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.

x

2

Nếu ΔABC và ΔDEF có AB = DE, BC = EF, Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) thì ΔABC = ΔDEF

x

3

Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.

x

4

Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

x

5

Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau

x

6

Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 45o thì tam giác đó là tam giác vuông cân

x

Hướng dẫn chi tiết

1. Có ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác

TH1: cạnh - cạnh - cạnh

TH2: cạnh - góc - cạnh

TH3: góc - cạnh - góc

Vậy nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau là không chính xác.

2. Xét ΔABC và ΔDEF có

AB = DE, BC = EF, Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Do đó: ΔABC = ΔDEF (c - g - c)

Vậy câu 2 đúng.

3. Giả sử trong tam giác có hai góc tù hoặc vuông, nghĩa là mỗi góc đều lớn hơn hoặc bằng 90o

Khi đó tổng ba góc trong tam giác lớn hơn 180o

Mà tổng ba góc trong một tam giác là 180o

Do đó trong một tam giác không thể có hai góc tù hoặc vuông

Vậy trong tam giác có ít nhất hai góc nhọn.

4. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau, nếu một góc ở đáy lớn hơn 90o thì góc còn lại cũng thế, vậy hai góc ở đáy là hai góc tù, mà trong một tam giác không thể có hai góc tù, vậy câu 4 sai.

5. Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó bằng nhau đúng, theo trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác.

6.

Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau, vậy nếu một góc nhọn là 45o thì góc nhọn còn lại có số đo là 90o - 45o = 45o

Khi đó tam giác vuông có hai góc nhọn bằng nhau

Do đó tam giác trở thành tam giác vuông cân.

II. Phần tự luận

Bài 3:

- Vẽ hình đúng, ghi GT, KL (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

GT

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

KL

1/ ΔABD = ΔEBD

2/ ΔABE đều

3/ Tính BC

1. Chứng minh: ΔABD = ΔEBD

Xét ΔABD và ΔEBD, có:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (0,5 điểm)

BD là cạnh huyền chung (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (BD là tia phân giác của góc ABC) (1 điểm)

Vậy ΔABD = ΔEBD (cạnh huyền – góc nhọn) (0,5 điểm)

2. Chứng minh: ABE là tam giác đều.

ΔABD = ΔEBD (cmt)

⇒ AB = BE (hai cạnh tương ứng) (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (gt) (0,5 điểm)

Vậy ΔABE có AB = BE và Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) nên ΔABE đều. (1 điểm)

3. Tính độ dài cạnh BC

Ta có: Trong ΔABC vuông tại A có Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (gt)

Nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (0,25 điểm)

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (ΔABE đều) nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) (0,25 điểm)

Xét ΔEAC có Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) nên ΔEAC cân tại

Suy ra EA = EC

Mà EA = EB = AB = 5cm (DABE đều)

Do đó EC = 5cm (0,25 điểm)

Vậy BC = EB + EC = 5cm + 5cm = 10cm (0,25 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 2)

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm )

Hãy chọn phương án đúng.

Câu 1: Cho ΔABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. AB = AC

B. BA = BC

C. CA = CB

D. AC = BC

Câu 2: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

A. 3cm; 5cm; 7cm

B. 4cm; 6cm; 8cm

C. 5cm; 7cm; 8cm

D. 3cm; 4cm; 5cm

Câu 3: Trong một tam giác vuông có:

A. Một cạnh huyền

B. Hai cạnh huyền

C. Ba cạnh huyền

D. Ba cạnh góc vuông

Câu 4: ΔABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 3cm có thể kết luận: ABC

A. vuông tại C

B. vuông tại B

C. đều

D. cân

Câu 5: Cho V ABC = V PQR khẳng định đúng sau đây là:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

D. Cả 3 đều sai.

Câu 6: Khẳng định sai về hai tam giác vuông bằng nhau là:

A. Chúng có hai cạnh huyền bằng nhau

B. Chúng có cạnh huyền bằng nhau và một cạnh góc vuông bằng nhau

C. Cạnh huyền bằng nhau và một góc nhọn bằng nhau

D. Một cặp cạnh góc vuông bằng nhau.

II. Phần tự luận (7 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC( H ∈ BC)

a) Chứng minh: ΔAHB = ΔAHC

b) Giả sử AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Tính độ dài AH

c) Trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao cho HM = HA. Chứng minh tam giác ABM cân

d) Chứng minh BM // AC.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k8