Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuĐề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7,dưới đây là Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều năm học 2022 - 2023 hay, chi tiết. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề kiểm tra Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7 - Chương 3

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1:

Quảng cáo

a) Vẽ góc xAy có số đo bằng 35o;

b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy;

c) Viết tên các góc có số đo bằng 35o;

d) Viết tên các góc có số đo bằng 145o.

Bài 2. Cho tam giác ABC có tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Qua A kẻ đường thẳng song song với BD, đường thẳng này cắt đường thẳng BC ở E. Chứng minh ∠BAE = ∠BEA

-------------- HẾT ----------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề kiểm tra Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7 - Chương 3

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1: Một hình hộp chữ nhật có đường chéo bằng 3 dm, chiều cao 2 dm. Biết diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bằng 12dm2. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

Quảng cáo

Bài 2: Một trại hè có dạng hình lăng trụ đứng đáy tam giác, thể tích hình không gian bên trong là 2,16cm3. Biết chiều dài lều AD = 2,4cm, chiều rộng của lều là 1,2cm (như hình bên dưới). Tính chiều cao AH của lều.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Cánh diều (2 đề)

-------------- HẾT ----------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề kiểm tra Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 7 - Chương 3

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 1)

Bài 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo (2 đề)

Bài 2: Cho hình lăng trụ đứng ABC.DEF như trong hình vẽ.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Chân trời sáng tạo (2 đề)

Kể tên các mặt, các cạnh bên, các đỉnh của hình lăng trụ.

Bài 2: Một căn phòng dài 5 m, rộng 3,2 m và cao 3 m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 6,3 m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

-------------- HẾT ----------------
Lưu trữ: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Đại số sách cũ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 1)

Câu hỏi

Thời gian giải một bài toán của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

10 10 15 7 10 5 12 9 12 9
7 9 10 12 10 10 9 7 12 10
15 9 12 7 9 5 9 9 5 10

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? Đó là những giá trị nào?

c. Lập bảng tần số

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ứng với bảng tần số

e. Tính trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

f. Thời gian giải bài toán dưới 10 phút chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án và thang điểm

a. Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán của 30 học sinh (1 điểm)

b. Có giá trị khác nhau của dấu hiệu. (0.5 điểm)

Đó là: 5, 7, 9, 10, 12, 15. (0.5 điểm)

c. Bảng tần số (2 điểm)

Giá trị (x) 5 7 9 10 12 15
Tần số (n) 3 4 8 8 5 2 N = 30

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

e. Trung bình cộng:

X = (5.3 + 7.4 + 9.8 + 10.8 + 12.5 + 15.2)/30 = 9,5 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là: Mo = 9 và 10 (1 điểm)

f. Thời gian giải bài toán dưới 10 phút chiếm 15/30 . 100 = 50% (2 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 2)

Câu hỏi

Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A, người ta có kết quả sau:

9 10 4 8 7 7 8 7 9 5
4 6 9 5 9 8 7 8 10 6
10 7 8 10 6 6 9 5 10 8

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra

b. Lập bảng tần số

c. Tính giá trị trung bình điểm kiểm tra của mỗi học sinh

d. Tìm mốt Mo = ?

e. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số

f. Số học sinh đạt điểm trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án và thang điểm

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A (0.5 điểm)

Có 30 học sinh làm bài kiểm tra (0.5 điểm)

b. Bảng tần số (2 điểm)

Giá trị (x) 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 3 4 5 6 5 5 N = 30

c. Trung bình cộng:

X = (4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.5 + 10.5)/30 = 7,5 (1 điểm)

d. Mốt của dấu hiệu là: Mo = 8 (1 điểm)

e. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

f. Số học sinh đạt điểm trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm: 28/30.100 = 93,33% (2 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 3)

Câu hỏi

Kết quả các lần bắn của các xạ thủ được ghi lại ở bảng sau:

7 9 10 9 9 10 8 7 9 8
10 7 10 9 8 10 8 9 8 8
8 9 10 10 10 9 9 9 8 7

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu lần bắn?

b. Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Đó là những giá trị nào?

c. Lập bảng tần số.

d. Tính số trung bình cộng (làm tròn lấy hai chữ số thập phân) và mốt của dấu hiệu.

e. Vẽ biểu đồ cột ứng với bảng tần số.

f. Có bao nhiêu lần bắn đạt điểm tuyệt đối và chiếm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án và thang điểm

a. Dấu hiệu: Kết quả các lần bắn của các xạ thủ (0.5 điểm)

Có 30 lần bắn (0.5 điểm)

b. Có 4 giá trị khác nhau. Đó là 7, 8, 9, 10. (1 điểm)

c. Bảng tần số (2 điểm)

Giá trị (x) 7 8 9 10
Tần số (n) 4 8 10 8 N = 30

d. Số trung bình cộng:

X = (7.4 + 8.8 + 9.10 + 10.8)/30 = 8,73 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là: Mo = 9 (1 điểm)

e. Vẽ biểu đồ cột (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

f. Có 8 lần bắn đạt điểm tuyệt đối (1 điểm)

Số lần bắn đạt điểm tuyệt đối chiếm 8/30.100 = 26,67% (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 4)

Câu hỏi

Kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B như sau:

6 8 5 8 9 5 7
8 8 9 7 5 9 8
9 7 9 3 8 6 9
8 9 7 3 10 7 10
7 6 8 6 8 9 6

a. Dấu hiệu cần quan tâm là gì?

b. Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

e. Vẽ biểu đồ cột ứng với bảng tần số

f. Số học sinh đạt điểm 9 chiểm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án và thang điểm

a. Dấu hiệu cần quan tâm là kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b. Có 7 giá trị khác nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c. Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x) 3 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 3 5 6 9 8 2 N = 35

d. Số trung bình cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e. Vẽ biểu đồ cột (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

f. Số học sinh đạt điểm 9 chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Loạt bài Đề thi Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 giúp bạn giành điểm cao trong các bài thi Toán lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học