Top 16 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số có đáp án, cực hayTop 16 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số có đáp án, cực hay

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 16 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Quảng cáo

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Quảng cáo


Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm)

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc là a(km/h) trong khoảng thời gian là t(h). Biểu thức biểu thị quãng đường AB là:

A. at      B. a + t      C. a/t      D. 2at

Câu 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 3: Đơn thức thu gọn của đơn thức A = (-1/3 xy)3x2y2z3là:

A. x3y3z3      B. -x3y3z3      C. -x3y3z2      D. -(1/9 x)3y3z^3

Câu 4: Tích của hai đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học là: Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 5: Đơn thức đồng dạng với đơn thức -3x2yz là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học
Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 6: Bậc của đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học là:

A. 7      B. 8      C. 9      D. 10

Câu 7: Giá trị của biểu thức 1/3 x2y2-3xy tại x = 1,y = -3 là:

A. 12      B. 11      C. 10      D. 9

Câu 8: Tổng ba đơn thức đồng dạng 3x2y, -1/2 x2y và -2x2y là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 9: Cho đơn thức A = x2y3z. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đơn thức A có bậc là 5

B. Giá trị của A tại x = 1, y = -1, z = 2 là -2

C. Hệ số của đơn thức A là 0

D. Đơn thức A đồng dạng với đơn thức -3y3x2z

Câu 10: Tìm a để bậc của đơn thức -2xayz bằng 4

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1 2 3 4 5
A A B C C
6 7 8 9 10
D A A C B

Câu 1: Chọn A

Câu 2: Chọn A

Câu 3: Chọn B

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 4: Chọn C

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 5: Chọn C

Câu 6: Chọn D

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Bậc của đơn thức là 4 + 6 = 10.

Câu 7: Thay x = 1, y = -3 vào biểu thức ta có 1/3. 12.(-3)2- 3.1.(-3) = 12.

Chọn A

Câu 8: Chọn A

Ta có: Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 9: Chọn C

Câu 10: Ta có: a + 1 + 1 = 4 ⇒ a = 2. Chọn B

Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm + Tự luận)

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Thu gọn đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học ta được đơn thức:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 2: Cho hai đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học Tổng của hai đơn thức P+Q là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 3: Giá trị của đơn thức A = (-2x2y) tại x = 2,y = -3 là:

A. 8      B. 12      C. 24      D. 20

Thay x = 2, y = -3 vào đơn thức A ta có A = -(2.2)2.(-3) = 24

Câu 4: Bậc của đơn thức A = (xy)2 là:

A. 3      B. 4      C. 2      D. 1

Ta có A=(xy)2=x2y2. Bậc của đơn thức là 4

Câu 5: Cho các đơn thức sau: Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Đơn thức đồng dạng với đơn thức xy2là:

A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

Đơn thức đồng dạng với xy2

Câu 6: Tích của hai đơn thức -2xyz và 3/2 x2y là

A. -3x3y2z      B.-3/4 x3y2z      C. 3x3y2z      D. 4x3y2z

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm): Cho đơn thức M = 5x3y3(-2/5) x3yxy2

a. Thu gọn đơn thức, xác định bậc của đơn thức M

b. Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức M

c. Tính giá trị của đơn thức tại x = 2 và y = 1/2

d. Tìm đơn thức R biết R = M.(xy)2

Câu 2: (2 điểm): Tìm số a để đơn thức -5/2 xayb(xy)2 đồng dạng với đơn thức -2x3y4

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1 2 3 4 5 6
D B C B D A

Câu 1: Chọn D

Thu gọn Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 2: Chọn B

Ta có: Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 3: Thay x = 2, y = -3 vào đơn thức ta có A = -(2.2)2.(-3) = 24. Chọn C

Câu 4: Ta có A = (xy)2= x2y2.Bậc của đơn thức là 4. Chọn B

Câu 5: Các đơn thức đồng dạng là: -xy2, -1/3 xy2, 3xy2. Chọn D

Câu 6: Chọn A

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Thu gọn (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Bậc của đa thức là: 7 + 6 = 13 (1 điểm)

b. Phần hệ số của đơn thức M là -2 (0.5 điểm)

Phần biến của đơn thức M là x7y6 (0.5 điểm)

c. Thay x = 2,y = 1/2 vào biểu thức M ta có

M = -(2.2)7.(1/2)6 = -4 (1 điểm)

d. R = M.(xy)2= -2x7y6x2y2

= -2(x7x2)(y6y2) = -2x9y8 (1 điểm)

Câu 2

Thu gọn (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Vì đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x3y4 (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm học tập 2k8