Trắc nghiệm Sinh học 9 Ôn tập chương 3 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Sinh học 9 Ôn tập chương 3 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Ôn tập chương 3 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

ÔN TẬP CHƯƠNG 3

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ADN VÀ GEN

Câu 1: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?

 1. 8
 2. 32
 3. 30
 4. 16

Trả lời:

Sau 5 lần nhân đôi, số phân tử ADN tạo ra từ 1 phân tử ADN ban đầu là: 25 = 32.

Do nguyên tắc bán bảo tồn nên 2 mạch của ADN ban đầu chứa N15 luôn còn tồn tại trong 2 ADN con.

Số phân tử chỉ chứa N14 là: 32 – 2 = 30.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Một gen dài 5100  tiến hành phiên mã 5 lần. Tính lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình trên.

 1. 15000 ribônuclêôtit.
 2. 7500 ribônuclêôtit
 3. 8000 ribônuclêôtit.
 4. 14000 ribônuclêôtit.

Trả lời:

Số nuclêôtit trên 1 mạch của gen là: 5100 : 3,4 = 1500 nuclêôtit.

Gen phiên mã 5 lần tạo ra 5 phân tử mARN.

Số ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho phiên mã là: 1500 × 5 = 7500 ribônuclêôtit.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 3: Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Xác định chiều dài của phân tử ADN.

 1. 34.105 Å
 2. 2.106 Å
 3. 34.106 Å
 4. 105 Å

Trả lời:

Tổng số nucleotit của gen này là  nucleotit

Chiều dài của phân tử ADN này là  Å

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Chiều dài của một phân tử ÁDN là 6800 Ả, ADN đó có tổng số nuclêôtit là:

 1. 2000 nuclêôtit.
 2. 3400 nuclêôtit.
 3. 4000 nuclêôtit.
 4. 1700 nuclêôtit

Trả lời:

Tổng số nuclêôtit = 6800 x 2 : 3,4 = 4000 nucleotit

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Một đoạn phân tử ADN gồm 5 gen dài bằng nhau, mỗi gen có 20% nucleotit loại A và 30% nuclêôtit loại G thì tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là:

 1. 2/3
 2. 1/1
 3. 1/5
 4. 3/2

Trả lời:

tỉ lệ A / G của đoạn ADN này là: 20% : 30% = 2/3

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 6: Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A và G bằng 10% số nuclêôtit của gen, số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

 1. A = T = 810 nu và G = X = 540 nu
 2. A=T = 1620 nu và G = X = 1080 nu
 3. A = T= 405 nu và G = X = 270 nu
 4. A = T = 1215 nu và G = X = 810 nu

Trả lời:

Ta có A – G = 10%

Mặt khác: A + G = 50% => G = X = 20%; A = T = 50% - G = 30% (NTBS)

Số lượng từng loại nu là:

A = T = 30% . 2700 = 810 nu

G = X = 20% . 2700 = 540 nu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Một gen có 3000 nuclêôtit và có hiệu số giữa A và G bằng 15% số nuclêôtit của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

 1. A = T = 1670 nu và G = X = 1130 nu
 2. A = T = 970 nu và G = X = 530 nu
 3. A = T= 415 nu và G = X = 285 nu
 4. A = T = 980 nu và G = X = 420 nu

Trả lời:

Ta có A – G = 15%

Mặt khác: A + G = 50% => G = X = 17,5%; A = T = 50% - G = 32,5% (NTBS)

Số lượng từng loại nu là:

A = T = 32,5% x 3000 = 975 nu

G = X = 17,5% x 3000 = 525 nu

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Một phân tử ADN có 10000 nuclêôtit và cọ hiệu số của nuclêôtit loại T với loại X là 1000. Số lượng từng loại nuclêồtit của phân tử ADN là bao nhiêu ?

 1. A = T = 3000 nuclêôtit và G = X = 2000 nuclêôtit
 2. A = T = 2000 nuclêôtit và G = X = 3000 nuclêotit
 3. A = T = 1500 nuclêôtit và G = X = 3500 nuclêôtit
 4. A = T = 1040 nuclêôtit và G = X = 3960 nuclêôtit

Trả lời:

Ta có T + X = N/2 = 5000 nu

Mặt khác: T – X = 1000 => X = G = 2000 nu; T = A = 5000 - 2000 = 3000 nu (NTBS)

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 9: Một gen có 2800 nuclêôtit và có hiệu số giữa T và X bằng 20% số nuclêôtit của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

 1. A = T = 415 nuclêôtit và G = X = 285 nuclêôtit.
 2. A = T = 1215 nuclêôtit và G = X = 810 riuclêôtit.
 3. A = T = 1670 nuclêôtit và G = X = 1130 nuclêôtit.
 4. A = T = 980 nuclêôtit và G = X = 420 nuclêôtit.

Trả lời:

Ta có T – X = 20%

Mặt khác: T + X = 50%

=> X = G = 15%; T = A = 50% - X = 35% (NTBS)

Số lượng từng loại nu là:

A = T = 35% x 2800 = 980 nu

G = X = 15% x 2800 = 420 nu

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Một gen có 1440 liên kết hiđrô, trong đó số cặp nuclêôtit loại G - X nhiều gấp 2 lần số cặp T - A. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

 1. A = T = 180 nuclêôtit và G = X = 360 nuclêôtỉt.
 2. A = T = 150 nuclêôtỉt và G = X = 300 nuclêôtit.
 3. A = T = 240 nuclêôtit và G = X = 360 nuclêôtit.                                                     
 4. A = T = 120 nuclêôtit và G = X = 420 nuclêôtit.

Trả lời:

Ta có G = 2xA

Mặt khác H = 2A + 3G = 1440

 • A = T = 1440 : 8 = 180 nu
 • G = X = 180 x 2 = 360 nu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Một gen tự nhân đôi n lần liên tiếp sẽ tạo ra được bao nhiêu gen giống nó?

 1. 2 gen
 2. n gen
 3. 2n gen
 4. n2 gen

Trả lời:

Một gen tự nhân đôi n lần liên tiếp sẽ tạo ra 2n gen

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Một phân tử ADN có 2500 nuclêôtit, để nhân đôi 1 lần phân từ ADN này cần có số nuclêôtit tự do môi trường cung cấp là:

 1. 2500
 2. 4000
 3. 5000
 4. 6000

Trả lời:

Số nuclêôtit tự do môi trường cung cấp là: 2500 x (2-1) = 2500 nu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Một gen có A = T = 900 nuclêôtit, G = X = 600 nuclêôtit. Khi gen tự nhân đôi một lần đã cần môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại?

 1. A = T = 900, G = X = 600
 2. A = T = 3600, G = X = 2400
 3. A = T = 2700, G = X = 1800
 4. A = T = 1800, G = X = 1200

Trả lời:

Amt = Tmt = 900 x (2-1) = 900 nu

Gmt = Xmt = 600 x (2-1) = 600 nu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Hai gen B và b cùng nằm trong một tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hệ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi). Số nuclêôtit của mỗi gen là bao nhiêu?

 1. 3000 nuclêôtit
 2. 2400 nuclêôtit.
 3. 800 nuclêôtit
 4. 200 nuclêôtit.

Trả lời:

Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt tạo ra số tế bào là 2= 8 tế bào

Tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong 1 tế bào là: 48000 : 8 = 6000 nu

Số nuclêôtit của mỗi gen là: 6000 : 2 = 3000 nu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Một đoạn phân tử ADN có 1800 nuclêôtịt. Phân tử mARN được tổng hợp có bao nhiêu nuclêôtit?

 1. 3600
 2. 7200.
 3. 1800.
 4. 900

Trả lời:

Phân tử mARN được tổng hợp có số nu: 1800 : 2 = 900 nu

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Một phân tử ADN có 1400 nuclêôtit. Mạch ADN làm khuôn mẫu điều khiển tổng hợp một phân tử mARN. Tổng số nuclêôtit của mARN sẽ là bao nhiêu?

 1. 1400 nuclêôtit.
 2. 2400 nuclêôtit.
 3. 700 nuclêôtit
 4. 1200 nuclêôtit.

Trả lời:

Phân tử mARN được tổng hợp có số nu: 1400 : 2 = 700 nu

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Gen nhân đôi 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần, nếu gen dài 5100 ăngstron thì tổng số liên kết hóa trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:

 1. 20993
 2. 23992
 3. 29990
 4. 35988

Trả lời:

Số nuclêôtit trên 1 mạch của gen là: 5100 : 3,4 = 1500 nu

Số ADN tạo thành sau 2 lần nhân đôi: 2= 4

Số mARN tạo thành = 4 x 3 = 12

Số liên kết hóa trị có trong tất cả các phân tử mARN là: 12x(2x1500 -1) = 35988

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của phân tử mARN có 1200 nuclêôtit, chuỗi pôlipeptit được tằng hợp có số axit amin là:

 1. 399
 2. 398
 3. 400
 4. 600

Trả lời:

Chuỗi pôlipeptit được tằng hợp có số axit amin là: 1200 : 3 - 1 = 399 (axit amin)

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.