Act upon là gìCụm động từ Act upon có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Act upon

Ý nghĩa của Act upon là:

  • có hành động phù hợp với hoặc là do, vì việc gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Act upon:

 
- The police were ACTING UPON a tip-off.
Cảnh sát đã làm theo lời mách nước.

Nghĩa từ Act upon

Ý nghĩa của Act upon là:

  • tác động đến vật gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Act upon:

 
- The enzyme ACTS UPON certain proteins.
Enzim tác động đến một số protein cụ thể.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Act upon trên, động từ act còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp