Add on là gìNghĩa từ Add on

Ý nghĩa của Add on là:

  • Tính hoặc cộng thêm

Ví dụ minh họa cụm động từ Add on:

 
- You have to ADD the VAT ON to the price they give.
Bạn phải cộng thêm thuế VAT vào giá họ trả.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Add on trên, động từ add còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp