Add up là gìCụm động từ Add up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Add up

Ý nghĩa của Add up là:

  • tính tổng số

Ví dụ minh họa cụm động từ Add up:

 
- We ADDED UP the bill to check it was correct.
Chúng tôi đã tính tổng các hóa đơn để kiểm tra xem nó có chính xác không.

Nghĩa từ Add up

Ý nghĩa của Add up là:

  • có vẻ hợp lý hoặc thích hợp, có nghĩa lý

Ví dụ minh họa cụm động từ Add up:

 
- His story just doesn't ADD UP – he must be lying.
Câu chuyện của anh ta nghe chẳng hợp lý tí nào - anh ta đang nói dối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Add up trên, động từ add còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp